Minskad brottslighet

De storskaliga och strategiskt planerade immaterialrättsintrången, som ofta drivs av kommersiella syften och utgör grogrund för annan brottslighet, ska motarbetas. Detta gör regeringen bland annat genom följande åtgärder inom ramen för regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar.

Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

En anledning till att immaterialrätterna ökat i betydelse under de senaste decennierna är tillgången till digital teknik. Snabb uppkoppling och det faktum att vi numera är beroende av internet i vardagen har förändrat vårt sätt att producera, distribuera och använda varor och tjänster. Produkter beställs över internet och musik, film, litteratur och annat kreativt material konsumeras online. Den som väljer att utnyttja digitaliseringen har goda möjligheter att nå ut med sitt skapande – till en stor publik och till en begränsad kostnad.

Men utvecklingen har också skapat utmaningar i form av en ny infrastruktur för intrång i immateriella rättigheter. Under senare år har både näringsliv och branschorganisationer men också Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Tullverket påtalat att de storskaliga och strategiskt planerade immaterialrättsintrången, främst via kommersiella sajter på internet, får allvarliga och kännbara konsekvenser för hela samhället. Verksamheten riskerar att slå undan benen för enskilda kreatörer, kulturskapare och småföretag samt påverkar hela branscher. Den kreativa arbetsmarknaden hämmas och utvecklingen kan på sikt leda till att vi får ett begränsat kulturutbud. Den internationella svarta marknad som växer upp kring storskalig intrångsverksamhet riskerar också att föra med sig oacceptabla arbetsförhållanden för dem som arbetar i produktionskedjan och nonchalerade miljökrav. Dessutom finns det uppgifter som tyder på att intäkter från verksamheten tillfaller annan brottslighet.

Regeringen arbetar för att skapande ska skyddas både i Sverige och internationellt. För att åstadkomma detta måste vi ha en fungerande immaterialrätt där vi effektivt kan ingripa mot dem som begår intrång i kommersiell skala. Handeln med piratkopierade varor och tillhandahållandet av tjänster på internet, som utan tillstånd från rättighetshavarna tillgängliggör skyddat material, ska motarbetas. Allmänheten måste också medvetandegöras om immaterialrättens betydelse och om den illegala marknadens baksidor. Framtagandet av lagliga och attraktiva tjänster för användare att ta del av innovativt och kreativt material måste främjas. Vi ska också arbeta för att immateriella rättigheter respekteras och upprätthålls internationellt.

Regeringens åtgärder på detta område omfattar bland annat lagstiftning, samverkan nationellt och internationellt samt stöd och utbildningsinsatser. Nedan följer ett antal exempel på åtgärder.

Åtgärder

Betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6). I dag förekommer det en kommersiell och organiserad piratverksamhet på nätet med upphovsrättsligt skyddade verk samt med produkter och tjänster som omfattas av varumärkesskydd. Det får stora konsekvenser för hela samhället. En utredning har bland annat sett över om straffskalorna för de allvarligaste fallen av upphovsrätts- och varumärkesintrång behöver skärpas för att straffen ska stå i proportion till brottens allvar. Utredningen överlämnade sitt betänkande den 15 februari 2018.
Pressmeddelande: Skärpta straff för immaterialrättsintrång
SOU 2018:6 Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott

Utifrån gällande lagstiftning har rättsläget när det gäller blockering och streamning från olovlig källa klarlagts. Internetoperatörer kan vid vite förpliktigas att blockera tillgången till domännamn och webbadresser på internet där det i princip uteslutande tillhandahålls upphovsrättsligt skyddat material utan tillstånd från rättighetshavarna. Vidare är streamning från olovlig källa under vissa förutsättningar att betrakta som ett intrång och därmed olagligt.
Internetleverantör åläggs att blockera sina kunders tillgång till vissa så kallade piratsajter
EU-domstolens avgörande om streamning från olovlig källa

Ny varumärkesrättslig lagstiftning sedan 1 juni 2016 som gör det möjligt att ingripa mot och förstöra varumärkesförfalskningar av EU-varumärke som passerar EU (transit).
Pressmeddelande: Ökade möjligheter att stoppa piratkopior som passerar genom EU
Prop. 2015/16:123 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Ny varumärkeslagstiftning ska införas, som innebär att varumärkesrätten förenklas och moderniseras. Att varumärkesrätten blir mer enhetlig underlättar för de många företag som är verksamma på den inre marknaden. Varumärken spelar en avgörande roll för företagens möjligheter att nå framgång. Lagstiftningen baseras på EU:s varumärkesdirektiv. Reglerna syftar också till att underlätta vid ingripande mot intrång i nationella varumärken.
Dir. 2015:53 En förbättrad varumärkesrätt inom EU
SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform

Två specialiserade svenska patent- och marknadsdomstolar inrättades under 2016, vilket ökar effektiviteten och kvaliteten i dömandet av immaterialrättsliga mål. Arbetet kommer att följas upp två, tre och fem år efter ikraftträdandet.
Artikel: Ny patent- och marknadsdomstol
Prop. 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstol

Bred myndighetssamverkan mot piratkopiering för att öka allmänhetens och företagens riskmedevetenhet, minska efterfrågan på illegala produkter och tjänster, samt öka möjligheten till lagföring. Deltagande myndigheter är Åklagamyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket, Patent- och registreringsverket (PRV), Konsumentverket och Läkemedelsverket.
Tal av Morgan Johansson på Film- och tv-näringsdagen
Pressmeddelande: Kunskapen om upphovsrätt ska utökas genom ett nytt uppdrag

Patent- och registreringsverket (PRV) har sedan 2016 i uppdrag att kartlägga upphovsrättsintrång i en digital miljö och höja kunskapen hos allmänheten för att minska intrången och öka intresset för lagliga distributionstjänster. PRV har nu fått ett kompletterande uppdrag uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser gentemot offentliga aktörer, näringsliv och allmänhet för att öka deras förståelse för upphovsrätten, både dessomfattning och begränsningar. Uppdraget syftar också till att de möjligheter som härigenom ges för att få tillgång till kreativt, kulturellt och innovativt material, bland annat digitalt, ska främjas. PRV ska vidare utreda olika insatser som kan underlätta för konsumenter och andra användare att lagligt ta del av digitalt tillgängligt material med rättighetshavarnas samtycke. Ett exempel som ska övervägas är EUIPO:s arbete Agorateka. Slutligen ska PRV genomföra insatser för att motverka piratkopiering, både gentemot företag och allmänhet. Arbetet ska genomföras i samarbete med det så kallade myndighetsnätverket.
PRV:s regeringsuppdrag (på PRV:s webbplats) 
Agoratekas webbplats
Pressmeddelande: Kunskapen om upphovsrätt ska utökas genom ett nytt uppdrag

Statens medieråds uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Myndigheten ska även informera barn och unga om upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter.
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd

En uppförandekod har tagits fram som ett resultat av de rundabordssamtal som kultur- och demokratiministern arrangerade med aktörer från olika branscher under 2016. De företag och organisationer som ställt sig bakom koden har förklarat sig beredda att bidra till att bland annat göra internet till en trygg och laglig plats för konsumenter och företag, att samarbeta för att främja utvecklingen av lagliga alternativ och begränsa ekonomisk brottslighet som baseras på upphovsrättsintrång. Ett uppföljande samtal med de aktörer som undertecknat koden ägde rum i mitten av november där kultur- och demokratiministern berättade om regeringens arbete på området och fick höra mer om hur respektive aktör arbetat vidare med frågan på sitt område.
Artikel: Nätetikett för upphovsrätt

Årliga utbildningsinsatser i immaterialrätt med efterföljande uppföljning intensifieras. Varje år utbildar PRV, med stöd av Sida, deltagare från utvecklingsländer med konkret möjlighet att påverka utvecklingen i sina länder, i immaterialrätt. År 2015 slöts ett nytt femårsavtal med Sida för fortsatt anordnande. År 2017 slöts ännu ett avtal som innebär att mer medel skjuts till, fler kurser kommer att anordnas och ett större antal deltagare kommer att utbildas. Dessutom ska kursernas omfång att utökas.
Om PRV:s samarbete med Sida och WIPO 
Artikel: PRV:s kunskapsspridande roll inom upphovsrätten stärks ytterligare
Artikel: Tanzaniska forskare presenter sina IPR-projekt i Kambodja

Regeringen och myndigheterna arbetar bilateralt mot nyckelländer för att skapa en fungerande immaterialrätt.
Internationella samarbetsavtal (på PRV:s webbplats) 
Artikel: EU och Japan – överenskommelse om frihandelsavtal

Moderna regler om beslag och husrannsakan. En utredning har sett över reglerna om beslag och husrannsakan. Syftet är att skapa ändamålsenliga regler som är anpassade till moderna förhållanden och som möjliggör effektiva och rättssäkra brottsutredningar bland annat avseende brottslighet som sker i it-miljö. Utredningen överlämnade sitt betänkande den 12 december 2017.
SOU 2017:100 Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov
Pressmeddelande: Beslagsutredningen föreslår moderniserade regler om beslag och husrannsakan

Ambitionen är att Sverige, innan mandatperiodens slut, ska tillträda den så kallade Cybercrimekonventionen (Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll).
SOU 2013:39 Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

Skärpta redovisningskrav ska ge upphovsmän möjlighet att tillvarata sin rätt vid vidareförsäljning av verk (så kallad följerättsersättning). Bild- och formkonstnärer har en lagstadgad rätt till ersättning när deras verk säljs vidare på konstmarknaden. Ersättningen betalas dock bara i begränsad omfattning, varför konstnärerna varje år går miste om relativt mycket pengar. Regeringen har arbetat med lagändringar för att stärka dessa konstnärers rätt. I en proposition föreslår regeringen att bestämmelserna om redovisningsskyldighet ska ändras så att upphovsrättsorganisationen får bättre möjligheter att kontrollera vilka ersättningsgrundande försäljningar som har skett. Organisationen får då också bättre förutsättningar att samla in följerättsersättningen. Detta väntas bidra till att konstnärernas inkomster ökar.
Prop. 2017/18:92 Förstärkt följerätt 

Justitieminister Morgan Johanssons inledningstal när regeringen presenterade sitt strategiska arbete för immateriella tillgångar den 13 juni 2017 i Rosenbad, Stockholm.