Arkiv: Anders Ygeman, Inrikesminister

-

Civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog

Organisationer i det civila samhället är centrala aktörer när det gäller att skapa förutsättningar för ett Sverige som håller ihop. Det finns omfattande kunskap och ett stort engagemang inom dessa organisationer i frågor om rasism och liknande former av fientlighet och många goda idéer om åtgärder.

Ett flertal projekt drivs bl.a. i syfte att ta fram och sprida kunskap, att mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet mot rasism eller att med olika metoder påverka och förändra attityder, normer och strukturer i samhället.

Regeringen anser att det är mycket viktigt att det förs kontinuerliga dialoger, i form av t.ex. samråd eller sakråd, mellan regeringen och det civila samhällets organisationer i dessa frågor. Det finns behov av att bredda och fördjupa regeringens kunskap och perspektiv samt – med respekt för varandras roller – bidra till att skapa ömsesidig förståelse och förtroende. Dialogerna ska präglas av ansvar och ömsesidighet, utgå från bådas förutsättningar och tillvarata båda sidors perspektiv och kompetens.

Tidigare givna bidrag till det civila samhällets organisationer inom detta område visar på goda resultat och effekter. Ökad kunskap och att projektets verksamhet kommer att fortsätta efter att finansieringen är slut är några effekter som kunnat konstateras. Regeringen anser att det finns behov av stöd för projekt mot rasism och liknande former av fientlighet som drivs av organisationer i det civila samhället.

Exempel på pågående åtgärder:

• Regeringen samråder kontinuerligt med representanter för judar, romer och samer inom ramen för minoritetspolitiken. I samband med dessa samråd diskuteras bl.a. frågor om antisemitism, antiziganism och rasism mot samer.
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar årligen medel enligt förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans. Bidrag kan ges till ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som saknar vinstsyfte och fördelas till verksamheter som motverkar bl.a. antisemitism, islamofobi, afrofobi, antiziganism och homofobi.
• Nämnden för statligt stöd till trossamfund fördelar medel till trossamfund för säkerhetsinsatser vid religiösa lokaler under 2016.
• Regeringen har även anslagit medel till Sveriges interreligiösa råd för utvecklat interreligiöst samarbete under 2016.

Planerade åtgärder:

• Regeringen kommer att inbjuda till årliga sakråd om afrofobi och islamofobi fr.o.m. 2017 i syfte att bl.a. underlätta och effektivisera kunskapsinhämtning och annan kommunikation i dessa sakfrågor mellan regeringen och det civila samhällets organisationer.
• Forum för levande historia kommer att bjuda in aktörer som kan förmedla erfarenheter från grupper som utsätts för olika former av rasism och fientlighet att i möjligaste mån delta som en kunskapsresurs i samband med genomförandet av nya utbildningsinsatser om rasism i historien och i dag.
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kommer 2016–2020 att öka fördelningen av medel för att främja verksamheter specifikt mot afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, rasism mot samer, homofobi och transfobi.
• Regeringen kommer att ta ställning till hur fortsättningen av arbetet mot antiziganism bör ske, med utgångspunkt i den slutredovisning som Kommissionen mot antiziganism har lämnat i juni 2016.