Arkiv: Anders Ygeman, Inrikesminister

-

Ett förstärkt förebyggande arbete på nätet

Olika rapporter visar att budskap som ger uttryck för rasism, liknande former av fientlighet och extremism och som tidigare endast fördes fram i extrema sammanhang nu dagligen sprids i kommentarsfält och sociala medier och därmed får genomslag i högre grad i dag än tidigare.

Högerextrema grupper använder t.ex. olika forum på internet för att beskriva flyktingar på ett rasistiskt vis och hetsar mot dem genom att utmåla dem som ett hot mot det svenska samhället.

Med ökad tillgång till och användning av internet blir det allt viktigare att höja medie- och informationskunnigheten. Med internet är det lätt att såväl publicera som förändra information. Att dela information blir allt enklare med sociala medier.

Regeringen anser att det finns behov av att förbättra skyddet mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på internet. Dialog behöver ske med företrädare för leverantörer av sociala medier i syfte att de ska ta ett större ansvar i dessa frågor.

Exempel på pågående åtgärder:

• Statens medieråd genomför t.o.m. 2016 kampanjen No Hate Speech Movement i syfte att förebygga rasism, sexism och liknande former av fientlighet och att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Detta sker genom att höja barns och ungas medie- och informationskunnighet.
• Totalförsvarets forskningsinstitut genomför t.o.m. 2018 kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda på internet och via sociala medier.

Planerade åtgärder:

• Statens medieråd kommer under 2016 och 2017 att kartlägga skyddet av barn och unga på internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism. Kartläggningen kommer att omfatta offentliga aktörers och civilsamhällets åtgärder på området samt de självregleringsåtgärder som leverantörerna av sociala medier genomför. Myndigheten kommer att sprida resultaten av kartläggningen till berörda aktörer.
• Regeringen kommer under 2017 att inbjuda till en dialog med berörda aktörer för att diskutera hur rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på bl.a. sociala medier kan förebyggas och motverkas.
• Statens medieråd kommer att fortsätta kampanjen No Hate Speech Movement t.o.m. 2020.
• Under 2017 kommer regeringen att presentera en handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat.