Arkiv: Anders Ygeman, Inrikesminister

-

Förbättrad samordning och uppföljning

Ett flertal aktörer arbetar med olika frågor om rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i Sverige i dag. Det saknas dock en samordning av arbetet, ett uppföljningssystem och en samlad rapportering av de olika insatserna. Regeringen anser att en central insats för att uppnå regeringens mål är att utforma en samordnings- och uppföljningsstruktur.

Det finns behov av årlig uppföljning som tydliggör utvecklingen på området för både regeringen och riksdagen och som kan utgöra beslutsunderlag för framtida åtgärder. Uppföljningen ska peka på såväl brister som förbättringar. Det bidrar till att driva på utvecklingen. En myndighet får därför i uppdrag att samordna och följa upp arbetet inom ramen för planen. På sikt kan det, enligt regeringens uppfattning, bli aktuellt att uppgiften att samordna och följa upp arbetet inom området blir permanent för en myndighet. I dagsläget finns det inte heller ett av riksdagen fastställt mål för arbetet mot rasism och liknande former av fientlighet. Regeringen kommer därför att överväga behovet av ett särskilt mål för samhällets långsiktiga arbete på området.

Rasism står i strid med principen om alla människors lika värde och utgör ytterst ett hot mot hela den värdegrund som demokratin vilar på. Den kan i sina extrema ytterligheter leda till våldsbejakande extremism och terrorism som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det finns dock brister i det allmännas beredskap att hantera kriser som orsakas av rasism och extremism. Regeringen anser att det finns behov av att stärka förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer om orsakas av rasism och extremism.

Alla aktörer som deltar i arbetet mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott behöver bra kunskapsunderlag för att kunna fatta beslut om rätt insatser. Övergripande uppgifter om levnadsförhållanden utgör ett viktigt, och många gånger nödvändigt, underlag för att utforma och följa upp regeringens politik. Sverige har en restriktiv syn på statistik och datainsamling i förhållande till bl.a. de nationella minoriteterna och regeringen har ingen anledning att ompröva denna hållning. Det är dock viktigt att visa lyhördhet inför olika gruppers förutsättningar och behov.

Exempel på pågående åtgärder:

• Diskrimineringsombudsmannen kartlägger statliga och kommunala myndigheters insatser mot rasism under 2016.
• Diskrimineringsombudsmannen utvecklar kunskap i form av kvantitativa och kvalitativa uppgifter om hur afrofobi påverkar afrosvenskars tillgång till lika rättigheter och möjligheter.
• Under mandatperioden har regeringen hittills ökat anslagen för arbetet mot rasism, liknande former av fientlighet och extremism med 156 miljoner kronor. Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 föreslagit en ökning med ytterligare 40 miljoner kronor.

Planerade åtgärder:

• Forum för levande historia kommer att ansvara för att samordna och följa upp arbetet inom ramen för denna nationella plan mot rasism och hatbrott under perioden 2016–2019. Myndigheten kommer bl.a. att regelbundet genomföra erfarenhets-, kunskaps- och informationsutbyten främst mellan myndigheter som arbetar med dessa frågor. Vidare ska myndigheten successivt utveckla ett uppföljningssystem som omfattar regelbunden redovisning baserad på det underlag myndigheten får från berörda myndigheter och ytterligare information, t.ex. från attityd- och upplevelseundersökningar. Forum för levande historia ska årligen redovisa uppdraget till regeringen med en särskild rapport om utvecklingen på området.
• Länsstyrelsen i Dalarnas län kommer, som ett led i länsstyrelsernas arbete med krisberedskap, fr.o.m. hösten 2016 att utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker med fokus på rasism och extremism. Länsstyrelsen kommer att sprida resultaten av arbetet samt lämna förslag till eventuella fortsatta insatser inom området.
• Regeringen kommer att fästa avseende vid vad som framkommer i Utredningen om en stärkt minoritetspolitik samt i Diskrimineringsombudsmannens arbete om afrofobi angående behov av mer kunskapsunderlag om särskilda gruppers situation.
• Regeringen kommer utreda transpersoners villkor och situation i samhället.