Arkiv: Anders Ygeman, Inrikesminister

-

Mer kunskap, utbildning och forskning

Regeringen anser att skolan är en nyckelinstitution i det långsiktiga främjandet av en värdegrund som utgår från alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Utbildning ger människor tillgång till bildning för personlig utveckling och förutsättningar till ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Genom skolan ges barn och unga utbildning i grundläggande demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Rasistiska tendenser ska aktivt motverkas och bemötas med kunskap och öppen diskussion. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet är exempel på värden som ingår i skolans värdegrund och som skolan ska gestalta och förmedla. På detta sätt spelar skolan genom sitt främjande arbete en viktig roll i att förebygga rasism och våldsbejakande extremism.

I syfte att bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av respekt för alla människors lika värde och rättigheter och till att främja demokratin finns behov av utbildning specifikt om olika former av rasism och fientlighet och om hatbrott. Det finns flera olika former av rasism och liknande fientlighet som kan ha olika bakgrund och även ta sig uttryck på olika sätt. Regeringen anser även att det är viktigt att relevanta yrkesgrupper har kunskap om detta. Det handlar om yrkesgrupper som i sin verksamhet arbetar med frågor som rör rasism eller liknande former av fientlighet eller som i myndighetsutövning respektive i sin publika verksamhet möter personer som utsätts för rasism eller liknande former av fientlighet. Det kan t.ex. röra sig om skolpersonal, anställda vid arbetsförmedlingar, socialarbetare och polisanställda.

Inom kulturområdet finns viktiga kunskapsinstitutioner med förmåga att nå ut brett och vara viktiga arenor för diskussion och debatt. Enligt de nationella kulturpolitiska mål som antagits av riksdagen ska kulturen vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

Regeringen anser att det är viktigt att genom t.ex. särskilda minnesdagar uppmärksamma hur olika former av rasism har präglat Sverige och delar av vår befolkning under historien. Det finns behov av att särskilt uppmärksamma minnesdagar för övergrepp som skett mot olika folkgrupper och minoriteter. Ett sådant uppmärksammande erbjuder även lämpliga tillfällen att fördjupa diskussionen om hur vi i dag ska kunna komma förbi de förenklade föreställningar och attityder som fortfarande gör rasismen möjlig.

Även forskningen spelar en viktig roll för att belysa rasismen. Det har sedan länge bedrivits forskning som berör dessa frågor. För att bidra till ett än större forskningsfält på området anser regeringen att det finns behov av det breda och tvärvetenskapliga forskningsprogram om rasism som inletts och som ska utveckla kunskap och metoder som är vetenskapligt förankrade. Forskning för att öka förståelsen av bakgrunden till rasism, rasismens utveckling över tiden och dess konsekvenser för människor och samhällen behöver stärkas, sammanföras och bilda grund för vidareutvecklingen av ett samhällsrelevant forskningsområde. Det behövs även en bättre bild av situationen när det gäller rasism och liknande former av fientlighet i Sverige.

Exempel på pågående åtgärder:

• Forum för levande historia genomför t.o.m. 2017 en omfattande utbildningsinsats om rasism och liknande former av fientlighet i historien och i dag. Insatsen omfattar afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, homofobi och transfobi. Myndigheten tar fram utbildningsmaterial om alla dessa olika former och fortbildningar av skolpersonal genomförs i samarbete med Skolverket inom ramen för uppdraget.
• Skolverket vidtar t.o.m. 2017 kunskapshöjande insatser i skolan om rasism. Myndigheten tar fram material till stöd i frågorna och genomför, i samarbete med Forum för levande historia, fortbildningar av skolpersonal i dessa frågor.
• Skolverket tar fram och genomför nationella skolutvecklingsprogram bestående av olika kompetensutvecklings- och stödinsatser riktade till huvudmän och skolor. Insatserna omfattar arbetsformer och arbetssätt för att utveckla arbetet med skolans värdegrund. Värdegrunden inbegriper att aktivt motverka rasistiska tendenser och att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor genomför t.o.m. 2016 utbildningsinsatser med utgångspunkt i materialet Öppna skolan!. Insatserna riktar sig till skolpersonal och syftar till att skapa en öppen och inkluderande miljö för unga hbtq-personer i skolan.
• Diskrimineringsombudsmannen vidtar under 2016 kunskapshöjande insatser om afrofobi.
• Vetenskapsrådet fördelar fr.o.m. 2016 årligen särskilda medel för att stärka forskning inom området rasism. Härigenom bildas ett sammanhållet forskningsprogram som ska samla och stärka svensk forskning på området och ha en internationell prägel.
• Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet utvecklar och sprider kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer. Under 2016 utvecklar institutet det förebyggande arbete särskilt när det gäller unga människor som befinner sig i eller i gränslandet till våldsbejakande extremistiska miljöer. En särskilt viktig del av detta uppdrag är det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolorna, inklusive stöd till lärare, fritidspersonal och socialarbetare.
• Forum för levande historia främjar aktivt högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag den 27 januari. Myndigheten stödjer också högtidlighållandet av minnesdagen av den s.k. Zigenarnatten den 2 augusti. Även Arbetets museum har under flera år uppmärksammat Förintelsens minnesdag i samarbetet med gymnasieskolor.
• Statens kulturråd genomför under 2016 kunskapshöjande insatser om hur olika verksamheter som tillgängliggör konst och kultur kan synliggöra normer och utmana negativa stereotyper i syfte att bidra till ett öppnare samhälle.

Planerade åtgärder:

• Forum för levande historia kommer att fr.o.m. hösten 2016 utvidga utbildningsinsatsen om rasism i historien och i dag. Utvidgningen består dels i att genomföra utbildningsinsatser om rasism mot samer, dels i att utvidga målgruppen för insatsen. Utöver skolpersonal kommer även yrkesgrupper såsom arbetsförmedlare, socialarbetare och polisanställda att ha möjlighet att delta i utbildningsinsatserna. Vidare kommer utbildningsinsatsen om rasism i historien och i dag att förlängas t.o.m. 2019. Myndigheten förstärker under 2016 sitt regionala arbete för att nå ut till många platser i Sverige och till människor i olika samhällsgrupper.
• Forum för levande historia och Skolverket kommer att, inom ramen för sina pågående uppdrag om rasism, genomföra uppdragsutbildningar för skolpersonal på ett antal lärosäten fr.o.m. hösten 2016.
• Skolverket har deltagit i Europarådets projekt Teaching controversial issues som syftar till att utveckla vidareutbildningar och stödmaterial för lärare och pedagoger om hur de kan undervisa i kontroversiella ämnen, t.ex. om rasism, extremism och terrorism. Myndigheten planerar att utifrån detta arbete publicera ett material som stöd för lärare i svenska skolor att arbeta med och hantera dessa frågor i undervisningen.
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kommer att förstärka och förlänga insatserna för att motverka homofobi, transfobi och bifobi med utgångspunkt i projektet Öppna skolan! t.o.m. 2019.
• Regeringen avser att följa hur vissa myndigheter inom kulturområdet arbetar med att uppmärksamma eller stödja uppmärksammandet av minnesdagar, i enlighet med denna plan och myndigheternas nuvarande uppdrag.
• Vetenskapsrådet kommer under hösten 2016 att påbörja en forskningsöversikt om rasism på arbetsmarknaden. I den översikten kommer särskilt afrofobi och islamofobi att beaktas.
• Uppdraget till Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet att utveckla det förebyggande arbete i skolorna förlängs t.o.m. 2018.