Foto: ABB

Smart industri

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och har stor betydelse för vårt välstånd och gemensamma välfärd. Regeringen har tagit fram en nyindustraliseringsstrategi som ska bidra till att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder en attraktiv arbetsplats.

Ansvariga statsråd
Mikael Damberg
Ansvariga departement
Närings­departementet

En långsiktig strategi för industrin

Industrisamtal

Näringsministern för en dialog med företag och arbetsmarknadens parter inom industri och de industrinära tjänsterna om åtgärder som främjar industrins utveckling i Sverige. Industrisamtalen sker utifrån fastställda teman, de kommer att pågå under hela mandatperioden och utgöra en viktig del i utformningen av regeringens politik för att stärka industrins konkurrenskraft.

Nyindustraliseringsstrategi

Regeringen har nu tagit fram Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Strategin ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. Strategin har identifierat fyra utmaningar som industrin står inför; digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft. Sverige måste vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer med den fjärde industriella revolutionen, och den globala gröna omställningen. Kompetens och innovationskraft är avgörande för att lyckas. Strategin är grunden för en kraftsamling för att främja industrins utveckling.

Industrisamtal och nyindustrialiseringsstrategi

 • Foto: Petrus Olsson, Love Lanner, Johan Mård, Torbjörn Person/Folio

  1. Om nyindustraliseringsstrategin:

  Vi har en stark industritradition i Sverige och många världsframgångar att vara stolta över. Men vårt teknik- och kunskapsförsprång kan inte tas för givet när konkurrensen hårdnar internationellt och när industrin står inför omvälvande förändringar, framförallt pådrivna av digitaliseringen och utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. Regeringen har därför tagit fram Smart industri – en nyindustraliseringsstrategi för Sverige. I strategin är fyra utmaningar identifierade: Digitalisering, Hållbarhet, Kompetens, Innovationskraft. Dessa utmaningar lägger grunden för fyra fokusområden (Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige) som kommer vara utgångspunkten för arbetet med den handlingsplan som nu tar vid.

 • Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  2. Advisory board

  Ett advisory board med fyra personer från olika delar av svensk industri är tillsatt för att stödja regeringen i arbetet med Sveriges nyindustrialisering och för att bistå i Sveriges investeringsfrämjande. Tillsammans bär dessa personer på kompetenser och erfarenheter som är viktiga för en nyindustrialisering. Det handlar om områden som avancerad produktion, automation, digitalisering, forskning, innovation och export. Olof Persson, fd Volvo AB, Volvo CE, Bombardier, Lisa Lindström, vd Doberman, Pia Sandvik, VD Länsförsäkringar Jämtland, ordf i RISE, fd rektor Luleå tekniska universitet, Karl Gustaf Ramström, CEO Prevas, tidigare SSAB och ABB.

 • 3. Handlingsplan

  Målet med nyindustrialiseringsstrategin är att industrin i hela Sverige ska öka sin konkurrenskraft och sitt deltagande i främst de högkvalificerade delarna av de globala värdekedjorna. Kopplat till strategin finns en handlingsplan med konkreta åtgärder som regeringen nu genomför och planerar att genomföra för att stärka nyindustrialisering. Handlingsplanen är uppbyggd kring fyra fokusområden: Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige. Handlingsplanen kommer att uppdateras och byggas på med fler åtgärder under arbetet med genomförandet av strategin.

 • 4. Synpunkter och förslag

  Med strategin vill regeringen åstadkomma en nationell kraftsamling kring ett antal prioriteringar som är viktiga för att ta tätpositionen i utvecklingen mot den nya industrin. Utmaningarna vi står inför är många och breda, och kräver mångas engagemang och medverkan. Vi tar gärna emot inspel och idéer avseende vad som bör och kan göras för att möta dessa utmaningar. Skriftliga inspel kan skickas till n.nist[@]regeringskansliet.se. Under det fortsatta arbetet med handlingsplanen kommer berörda aktörer även framöver att bjudas in att lämna inspel och engagera sig i genomförandet. Ett samlat engagemang är avgörande för ett framgångsrikt genomförande. Frågor och synpunkter kan också lämnas till Susanna Jansson (NIST) eller Per Stagnell (Industrisamtal).

 • Foto: Regeringskansliet

  5. Om industrisamtalen:

  Industrin och den industrinära tjänstesektorn sysselsätter en femtedel av Sveriges förvärvsarbetande befolkning, står för 77 % av exporten och bidrar till lösningar av många samhällsutmaningar. En kontinuerlig dialog för att utforma goda ramvillkor och stärkt samverkan är en förutsättning för att bibehålla och stärka svensk konkurrenskraft. För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft utifrån inom området. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet och Almega.

 • Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  6. Deltagare

  Industrisamtalen äger rum fyra gånger per år under hela mandatperioden och sker i två delar, ett expertseminarium där arbetsmarknaders parter på området, inbjudna företag, myndigheter och berörda statssekreterare diskuterar problembilden och vilka åtgärder som kan vidtas för stärkt konkurrenskraft. Resultaten från expertseminariet tas vidare till det efterföljande Industrisamtalet, då deltar ordförande respektive vd för organisationer inom Almega och Industrirådet. Vid varje samtal deltar inbjudna företagsledare samt näringsministerns Advisory Board.

 • Foto: ABB

  7. Tidigare teman på industrisamtalen

  Torsdagen den 28 maj 2015 ägde det inledande industrisamtalet rum. Industrisamtalet fredagen den 28 augusti 2015 ägnades åt kompetensförsörjning med fokus på gymnasiet, yrkeshögskolan och vuxenutbildning. Temat för fredagen den 6 november 2015 var forskning, innovation och kompetensförsörjning inom högre utbildning. Den 8 februari 2016 var temat digitalisering. På industrisamtalet i Södertälje den 11 april 2016 var temat svensk industri- och industrinära tjänstesektors möjligheter till stärkt konkurrenskraft genom hållbar produktion.

 • Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  8. Nästa industrisamtal

  Nästa industrisamtal äger rum i september 2016 med tema infrastruktur.

 • Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  9. Resultat

  Industrisamtalen är inget beslutande forum. Resultaten blir viktiga utgångspunkter för regeringens arbete med att stärka industrins konkurrenskraft.

 1. 1 Om nyindustraliseringsstrategin:
 2. 2 Advisory board
 3. 3 Handlingsplan
 4. 4 Synpunkter och förslag
 5. 5 Om industrisamtalen:
 6. 6 Deltagare
 7. 7 Tidigare teman på industrisamtalen
 8. 8 Nästa industrisamtal
 9. 9 Resultat
 • Närings- och innovationsminister Mikael Damberg om regeringens nyindustrialiseringsstrategi

  Regeringen fattade den 21 januari 2016 beslut om Smart industri – en nyindustraliseringsstrategi för Sverige. Strategin ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök