Regeringen stödjer arbetet med ensamkommande barn

Det stora mottagandet av asylsökande ensamkommande barn har inneburit ett betydande åtagande för kommunerna att åstadkomma ett gott långsiktigt mottagande där barnens rättigheter beaktas. Även om antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har minskat kommer Sverige sannolikt att ta emot ett stort antal ensamkommande flickor och pojkar även under kommande år.

Tonårspojke studerar flitigt
Regeringen har under hösten tagit en rad beslut och initiativ för att stödja kommunerna i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Foto: Folio

Relevanta satsningar i Budget 2018

Stärkt bemanning och kvalitetsutveckling i barn- och ungdomsvården

Regeringens pågående satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården fortsätter som planerat. Under perioden 2018 till 2020 avser regeringen satsa ytterligare 250 miljoner kronor om året för att stärka insatser till barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Förstärkt anslag för Statens institutionsstyrelse

Under de senaste tre åren har efterfrågan varit mycket hög på vårdplatser på de särskilda boenden som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Platsbrist råder. Situationen har försvårat förutsättningarna för SiS att särskilja vården efter behov.

Den ökade efterfrågan förklaras av det stora antalet ensamkommande barn som kommit till Sverige.

För att ge SiS förutsättningar att öka kapaciteten avser regeringen stärka SiS förvaltningsanslag med 40 miljoner kronor för år 2017, 110 miljoner kronor för 2018 och 150 miljoner kronor om året för åren 2019 till 2021.

Prop. 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018, Uo 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Kommuners förbättringsarbete för sociala barn- och ungdomsvården i ljuset

Med konferenstturnén Förbättringsresan vill den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården beskriva, lära och lyfta fram det arbete som kommunerna gör för att driva på utvecklingen för en sociala barn- och ungdomsvård av god kvalitet. Den 1 september deltog barnminister Åsa Regnér vid konferensens stopp i Linköping.

Artikel: Kommuners förbättringsarbete för sociala barn- och ungdomsvården i ljuset

Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn

Regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för frågor kring ensamkommande barn. Syftet är att stimulera en nationell kunskapsutveckling på ett angeläget område och att skapa förutsättningar för ett mottagande av god kvalitet. Detta genom att fördjupa och sprida kunskap om hur dessa barn kan bemötas och stödjas.

Alla kommuner ska ta ansvar och ha tillgång till kunskapsstöd

Omsorgen om ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd är ett långsiktigt åtagande för kommunerna. Det är angeläget att mottagandet blir hållbart över tid och att de barn som kommer till Sverige får goda förutsättningar för sin uppväxt.

Regeringen vill stärka kommunernas och landstingens förutsättningar att ge insatser av god kvalitet för de flickor och pojkar som söker skydd och trygghet i Sverige. Ett väl fungerande mottagande förutsätter att alla kommuner och landsting tar ansvar.

Fördelningen i kommunerna ska bli jämnare

Regeringen kommer fortsatt att arbeta för att de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige får ett bra mottagande.

Migrationsverket har infört en ny anvisningsmodell som innebär att fördelningen av ensamkommande barn mellan landets alla kommuner blir jämnare.

Från juli 2017 avses ett nytt ersättningssystem för kommunernas mottagande finnas på plats. Regeringen vill förenkla regelverket, förbättra kommunernas planeringsförutsättningar, minska den administrativa bördan och öka kostnadseffektiviteten.

Pressmeddelanden
Rubrik Datum Länk
10 miljoner för att motverka psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända barn och unga 28 april 2017 Pressmeddelande
Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga inrättas 23 mars 2017 Pressmeddelande
Projekt för sociala barn- och ungdomsvården ska förbättra socialsekreteras arbetssituation 16 mars 2017 Pressmeddelande
Ambassadör för barn och väpnad konflikt utses 9 mars 2017 Pressmeddelande
Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv 9 mars 2017 Pressmeddelande
Regeringen satsar på digitalt stöd inom sociala barn- och ungdomsvården 16 februari 2017 Pressmeddelande
Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete 19 september 2016 Pressmeddelande
Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga 23 juni 2016 Pressmeddelande
Stärkt säkerhet för placerade barn genom ändring i socialtjänstförordningen 27 maj 2016 Pressmeddelande

Ny svensk ambassadörstjänst för arbetet mot människohandel

4 maj 2016 Pressmeddelande
Uppdrag till myndigheten MUCF att informera om hälsa och jämställdhet för unga nyanlända 18 april 2016 Pressmeddelande
Myndighet ska kartlägga och analysera HVB-boenden samt familje- och jourhem med konsulentstöd 12 februari 2016 Pressmeddelande
Ny modell ska fördela ensamkommande barn och unga rättvist mellan kommuner 28 januari 2016 Pressmeddelande
Socialstyrelsen får i uppdrag att göra en fördjupad analys av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn 14 januari 2016 Pressmeddelande
Stödboende kan införas som ny placeringsform januari 2016 05 november 2015 Pressmeddelande
Uppdrag till Socialstyrelsen att samordna informationsinsatser om familjehem för barn 29 oktober 2015 Pressmeddelande
Uppdrag till Socialstyrelsen att inrätta svarsfunktion om flyktingsituationen för kommuners socialtjänst 23 oktober 2015 Pressmeddelande
Ur budgetpropostionen 2016: Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och ungdomsvården 14 september 2015 Pressmeddelande

Webbtv: Regeringens tidigare presentationer av åtgärder

Regeringen har vid tidigare filmade presskonferenser presenterat åtgärder för ensamkommande flyktingbarn.