Trygghet och närvaro i äldreomsorgen

Vård och omsorg om äldre kvinnor och män är en central del av välfärdspolitiken och berör många människor.

Äldre man vid ett bord talar med en blond, medelålders kvinna.
- Många äldre har det bra och lever ett gott liv men det finns också stora brister som rör vård och omsorg. Regeringen kommer därför att ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen under mandatperioden, säger äldreminister Åsa Regnér. På bilden samtalar Åsa Regnér med Åke Larsson på Hälleborgs äldreboende i Västerås. Foto:Sören Andersson/Regeringskansliet

Befolkningen i Sverige blir allt äldre

Befolkningen i Sverige blir allt äldre. Sverige har idag en av världens äldsta befolkningar. Ökningen av antalet personer 80 år eller äldre kommer att bli allt kraftigare under de kommande åren.

Medellivslängden skiljer sig mellan kvinnor och män. Det finns också geografiska skillnader. Att skillnaden i andelen äldre är stora mellan olika delar av landet innebär att behoven av äldreomsorg är olika stora.

Skillnaden i förväntad medellivslängd mellan kvinnor och män medför att kvinnor har större risk än män att leva som ensamstående under en följd av år i hög ålder. Det innebär en större risk för ekonomisk utsatthet och en större risk att i hög grad få förlita sig på hjälp från samhällets äldreomsorg.

Fler medarbetare ger bättre kvalitet och effektivitet

Genom att öka tillgången till personal i äldreomsorgen kan kommunerna påverka kvaliteten och effektiviteten inom äldreomsorgen.

En ökad bemanning inom äldreomsorgen kan skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde vilket kan bidra till att exempelvis förebygga psykisk ohälsa, bryta isolering och öka kvaliteten på måltiderna.

Det kan också ge större möjligheter för personalen att bidra till att gemensamt utveckla verksamheten och det kan vara viktigt för att exempelvis förebygga psykisk ohälsa, bryta isolering eller för att öka kvalitet och trevnad kring de viktiga måltiderna och en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Nationell strategi om demenssjukdomar

Socialstyrelsen har i uppdrag att genomföra en nationell samordningsfunktion genomföra ett projekt för att lämna ett samlat underlag dels för en bred nationell strategi om demenssjukdomar, dels som underlag till en plan för prioriterade insatser inom området för perioder fram till 2022.

Två miljarder kronor om året för att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Regeringen avsätter två miljarder kronor per år under 2016 till 2018 för att höja kvaliteten i äldreomsorgen.

Pressmeddelanden
Rubrik Datum Länk
Höjt tandvårdsbidrag för pensionärer 30 juni 2017

Pressmeddelande

Förslag på åtgärder för ökad kvalitet inom äldreomsorgen 31 mars 2017

Pressmeddelande

Informationssatsning om sambandet mellan läkemedel
och fallolyckor
1 december 2016

Pressmeddelande

Ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom äldreomsorgen 16 september 2016

Pressmeddelande

 

Nytt investeringsstöd för fler äldreboenden 28 juli 2016

Pressmeddelande

Regeringen stärker demensvården med nationell strategi och miljonsatsning för ökad kvalitet 26 februari 2016

Pressmeddelande

Regeringen säkerställer äldres trygghet dygnet runt 11 februari 2016

Pressmeddelande

Regeringen utbildningssatsar mot fallolyckor 3 december 2015

Pressmeddelande

Regeringen gör kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersomsorgen

3 september 2015

Pressmeddelande

 

 

 

 

 

 

 

Detta vill regeringen inom äldrepolitiken

- skapa en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
- öka bemanningen i omsorgen
- stärka kunskap och kompetens inom äldreomsorgen
- stärka rättigheter och stöd till personer med demenssjukdom
- arbeta förebyggande mot fallskador
- stödja investeringar till bostäder för äldre.

(ur budgetpropositionen 2016, utgiftsområde 9, 7.8.1 Omsorgen om äldre)

#Äldreresan

Under hösten 2015 och våren 2016 besökte äldreminister Åsa Regnér äldreomsorgen i åtta kommuner. Meningen med #Äldreresan var att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet. Syftet var också att lyssna in och få synpunkter från kommunerna, de äldre själva, och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.