Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Sedan år 2010 har sjukpenningtalet ökat med nästan 70 procent samtidigt som utgifterna på sjukpenninganslaget ökat med 12 miljarder kronor mellan år 2010 och år 2014. Det är en allvarlig utveckling som måste brytas. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll presenterade den 23 september 2015 regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Regeringens politik syftar till att göra sjukförsäkringen mera trygg, effektiv och förutsägbar. Utgångspunkten är att försäkringen ska ge den trygghet som försäkrade har rätt att förvänta sig samt att försäkrade snabbt ska kunna återkomma till arbete. Ersättning från sjukförsäkringen ska lämnas under den tid det behövs för att återfå arbetsförmågan. Den som är sjukskriven ska erbjudas stöd för rehabilitering och omställning och den enskilda människans förmåga ska bättre tas till vara.

Regeringens åtgärdsprogram i sju punkter

Regeringen har identifierat sju områden som behöver utvecklas och där åtgärder behöver vidtas under mandatperioden för att öka hälsan i sam­hället, bryta den negativa utvecklingen och stabilisera sjukfrånvaron.

Kvinnors sjukfrånvaro är högre än mäns. Åtgärdsprogrammet, och då i första hand åtgärderna inom jämställdhets-, familje- och arbetsmiljö-politiken, beräknas bidra till att skillnaderna i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män på sikt minskar.

  1. Ökad jämställdhet
  2. Bättre arbetsmiljö
  3. Bättre ta tillvara människors arbetsförmåga
  4. Åtgärder för rehabilitering, anpassning och omställning
  5. Anpassning av primärvårdens verksamhet för personer med psykisk ohälsa och långvarig smärta
  6. Ökade kunskaper om sjukskrivningspraxis och      sjukskrivningsprocessen
  7. Bättre förutsättningar för unga med  funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete

Sjukpenningtal om 9 dagar år 2020

Som ytterligare ett verktyg har regeringen satt upp ett mål om ett sjukpenningtal om maximalt 9 dagar år 2020. I praktiken är detta en tredjedel lägre än prognosen och motsvarar 17 miljarder i lägre utgifter eller uppskattningsvis 80 000 färre pågående sjukfall.

Åtgärdsprogrammet bygger på att regeringen, berörda myndigheter, arbetsgivarnas parter och hälso- och sjukvården tillsammans tar ansvar. Det handlar om förebyggande åtgärder, insatser under sjukfallet och stöd tillbaka till jobb.

Sjukfrånvarons kostnader

Kostnadsökningen på sjukpenninganslaget har varit betydande de senaste åren: från 21 miljarder år 2010 till 32 miljarder år 2014 – och prognoserna är att ökningen fortsätter. Sjukfrånvaron är dålig för samhället, för företagen och för den enskilde som drabbas. Det är ett komplext problem och det finns inga enkla lösningar, men med åtgärdsprogrammet tar vi ett stort och efterlängtat första steg mot en låg och stabil sjukfrånvaro. – Människor behövs på arbetsmarknaden, inte i sjukförsäkringen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Pressmeddelande: Regeringen tar krafttag för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro i BP 2017

Samarbete med arbetsmarknadens parter

I anslutning till att förslagen till hälsoväxling remitterades våren 2016 erbjöd regeringen parterna på arbetsmarknaden möjligheten att i stället komma överens om lösningar som på ett trovärdigt sätt minskar sjukfrånvaron. Parterna har kommit in med en för respektive sektor partsgemensam avsiktsförklaring.

Regeringen ser positivt på det utvecklingsarbete parterna har kommit överens om för deras fortsatta arbete. Regeringen avser att tillsammans med arbetsmarknadens parter följa upp det påbörjade arbetet och effekterna på sjukfrånvaron. Utgångspunkten för denna uppföljning är att sjukfrånvaron för respektive sektor vid utgången av 2020 ska vara nere på den nivå som gällde 2013. Denna nivå är nödvändig för att kunna nå målet, ett sjukpenningtal på 9,0 dagar.

Hälso- och sjukvårdens insatser

Hälso- och sjukvården är en nyckelaktör för att främja hälsa och förebygga ohälsa och därmed bidra till en väl fungerande sjukskrivningsprocess.

I regeringens fortsatta arbete kommer hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen att vara ett prioriterat utvecklingsområde.

Regeringen avser att under hösten ingå en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) omfattande närmare 3 miljarder kronor för utvecklingsinsatser inom hälso- och sjukvården som bidrar till en effektiv sjukskrivningsprocess. Regeringen avser att se över förutsättningarna för att införa permanenta funktioner för rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården, vilket bland annat den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har föreslagit.

Studier visar att ökade insatser från hälso- och sjukvården kan innebära ökade kostnader för landstingen, samtidigt som kostnaderna för sjukförsäkringen minskar. Omvänt kan uteblivna insatser inom vården leda till ökade kostnader för sjukförsäkringen. Regeringen anser att möjligheterna till finansiell samordning mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården bör övervägas i syfte att ytterligare stärka sjukskrivningsprocessen och förbättra stödet till sjukskrivna. Hur en sådan finansiell samordning kan utformas bör analyseras i särskild ordning.

Budgetpropositionen för 2017 lämnades till riksdagen den 20 september 2016.

Socialförsäkringsministern diskuterade sjukfrånvaro med statliga arbetsgivare

Den 31 augusti bjöd socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler in de statliga arbetsgivarna för att diskutera sjukfrånvaron i den statliga sektorn.

Socialförsäkringsministern diskuterade sjukfrånvaro med statliga arbetsgivare

Regeringen välkomnar parternas gemensamma insatser för sänkta sjuktal

Sjuktalen i Sverige har ökat med 78 procent sedan år 2010. Regeringen har tidigare presenterat ett brett åtgärdsprogram för sänkta sjuktal och ett tydligt mål om ett sjukpenningtal på 9,0 år 2020. Som ett led i detta arbete gick regeringen i våras fram med ett förslag om hälsoväxling.

I samband med lanseringen av förslaget öppnade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för det så kallade partsspåret; en möjlighet för parterna att komma med partsgemensamma lösningar för sänkta sjuktal.

Efter att samtliga parter lämnat in avsiktsförklaringar till Socialdepartementet är nu beslut fattat om att regeringen lägger förslaget om hälsoväxling åt sidan till förmån för parternas lösningar.

Pressmeddelande och webbfilm: Regeringen välkomnar parternas gemensamma insatser för sänkta sjuktal

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

I lagrådsremissen som lämnades till Lagrådet den 8 juli 2016 lämnas förslag i syfte att stärka arbetsgivares drivkrafter för att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.

Lagrådsremiss: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

Uppdrag till Försäkringskassan och Socialstyrelsen för ökad kunskap om sjukskrivningspraxis

Regeringen gav i juni 2016 Försäkringskassan och Socialstyrelsen ett gemensamt uppdrag att analysera förekomsten av eventuella skillnader i sjukskrivningsmönster och sjukskrivningspraxis.

Uppdrag för ökad kunskap om sjukskrivningspraxis

Kraftsamling: Fyra konferenser om sjukfrånvaron

Den 11 april 2016 gick startskottet för regeringens och Försäkringskassans Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro där socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler stod som värdar. Målet: att mobilisera de viktigaste aktörerna i arbetet med att sänka sjukfrånvaron.

Regeringen kraftsamlar för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Regeringen i samtal med landstingen om den ökande ohälsan

Den 24 februari 2016 träffade statsråden Annika Strandhäll och Gabriel Wikström företrädare för Sveriges landsting och regioner samt SKL för ett samtal om de ökande sjukskrivningarna och landstingens roll som vårdgivare och arbetsgivare. På mötet deltog även representanter för Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

Regeringen i samtal med landstingen om den ökande ohälsan

Uppdrag till Försäkringskassan

Regeringen gav i november 2015 Försäkringskassan i uppdrag att stärka sin sjukförsäkringshandläggning för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess och bidra till att den stigande sjukfrånvaron bryts.

Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess

Regeringen har i december 2015 gett Försäkringskassan i uppdrag att utveckla stödet till arbetsgivare.

Uppdrag att utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare

Regeringen sluter överenskommelse med SKL om sjukförsäkringen

Regeringen satsar 1,5 miljarder kronor för att stimulera bättre sjukskrivning och rehabilitering inom hälso- och sjukvården. Det är regeringens enskilt största ekonomiska satsning för att sänka sjuktalen.

Regeringen sluter 1,5-miljardersöverenskommelse med SKL

 

Webbfilm från presskonferensen den 23 september 2015 och en sammanfattande webbfilm:

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

I promemorian finns förslag för långtidssjuka att prova arbete eller studera en tid med bibehållen sjukersättning och möjligheter för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete.

Hälsoresan: Hälsoverktyg förbättrar hälsan och minskar kostnader