Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot våldsbejakande extremism

Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot terrorism som ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område, både nationellt och internationellt. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att motverka terroristbrottslighet. Regeringen har också förstärkt det förebyggande arbetet och tagit fram nya åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. Åtgärderna syftar bland annat till att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och att utveckla förebyggande insatser och metoder.

Här samlas och redovisas regeringens åtgärder mot terrorism och arbetet mot våldsbejakande extremism.

Inledning

 • Den svenska strategin mot terrorism - inledning

  Terrorism hotar internationell fred och säkerhet, nationell säkerhet och våra grundläggande fri- och rättigheter. Varje år begås flera terroristattentat i världen. De senaste åren har problematiken med utländska terroriststridande ökat kraftigt och det finns i nuläget inga tecken på att den utvecklingen kommer att avta. Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot terrorism som ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område, både nationellt och internationellt. Samtidigt har regeringen kraftfullt förstärkt det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Sammantaget ger dessa åtgärder en plattform för det fortsatta arbetet.

Fakta om Svenska strategin mot terrorism

Terrorism kan inte förebyggas eller bekämpas med enstaka åtgärder som vidtas isolerat, utan kräver samtidiga åtgärder på flera områden. Målet för all terrorismbekämpning är att undvika att terroristattentat genomförs. Arbetet delas in i tre områden som benämns Förebygga, Förhindra och Försvåra. Om ett terroristattentat ändå genomförs måste samhället vara väl förberett för att kunna hantera konsekvenserna av det.

Förebygga

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Förebygga extremism och terrorism

Terrorism är en extrem form av våldsbejakande extremism. Syftet med insatser i det förebyggande arbetet är att motverka radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremistiska miljöer och att förhindra att personer utvecklar avsikt och förmåga att begå terroristattentat. Området berör även brottsförebyggande arbete. Regeringens förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism delas in i fem områden.

Foto: Regeringskansliet

Område 1: Den nationella samordnarens arbete mot våldsbejakande extremism

Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är regeringens viktigaste förebyggande åtgärd. Nationell samordning krävs därför att många olika aktörer måste vara aktiva i arbetet, men också för att aktivt kunna stödja kommunerna i att utveckla sitt förebyggande arbete.

Foto: Anders Bergstedt/Folio

Område 2: Förebygga att unga radikaliseras

För att förebygga att en ung människa radikaliseras är det viktigt att olika personalgrupper som kommer i kontakt med ungdomar kan identifiera tecken som pekar på en möjlig koppling till våldsbejakande extremism. Regeringens åtgärder här handlar om att sprida kunskap och skapa beredskap hos dessa personalgrupper, som till exempel fritidsledare, lärare, socialarbetare, poliser och trossamfund.

Foto: Hampus Andersson/TT

Område 3: Stöd till de i riskzonen för radikalisering

Olika yrkesgrupper har bristande kunskap om vilka insatser som kan riktas till personer som riskerar att involveras i eller redan är involverade i våldsbejakande extremistiska grupper eller miljöer. För att möta problemet har regeringen fattat beslut om att stärka stödet för riskgrupper och deras anhöriga i Sverige.

Foto: Astrakan/Folio

Område 4: Hjälp att lämna våldsbejakande extremistiska rörelser

För att personer ska lämna våldsbejakande extremistiska rörelser behövs insatser för att återintegrera dem i samhället. Insatserna här handlar om att utreda, anpassa erbjudanden och åtgärder som exempelvis mentorer eller undervisningsstöd.

Foto: Europeiska unionens råd

Område 5: Stärka nordiskt och internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Kunskapsutbyten och samverkan på internationell nivå har bidragit till att utveckla det svenska arbetet mot våldsbejakande extremism. Sverige deltar i flera nätverk på nordisk och internationell nivå.

Förhindra

Målsättningar för området Förhindra

 • Att brottsbekämpande myndigheter ska ha ändamålsenliga och rättssäkra verktyg för att förhindra att terroristattentat begås.
 • Att arbetet med att upptäcka och bekämpa finansiering av terrorism ska effektiviseras och i högre grad integreras med den övriga terrorismbekämpningen.
 • Att kriminaliseringen av terroristbrottslighet ska vara ändamålsenlig och uppfylla internationella åtaganden.

Försvåra

Målsättningar för området Förebygga

 • Att hitta och utveckla kunskapsbaserade metoder och åtgärder som kan förebygga radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism.
 • Att relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå prioriterar arbetet med att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism och samverkar om insatser.
 • Att alla aktörer ska ha ett helhetsperspektiv så att åtgärder för att förebygga, förhindra eller försvåra terroristbrottslighet eller hantera konsekvenserna av ett terroristattentat vidtas på ett sätt som inte innebär att fler radikaliseras.

Hantera konsekvenserna av ett terroristattentat

 • Hantera konsekvenserna av ett terroristattentat

  Foto: Magnus Hallgren/DN/TT

  Även om stor kraft läggs på att förebygga, förhindra och försvåra terroristattentat måste det finnas beredskap för att hantera situationen om ett sådant ändå inträffar.

Målsättning för att hantera konsekvenserna av terroristattentat

 • Att snabbt och effektivt kunna ingripa mot och avbryta ett pågående terroristattentat.
 • Att begränsa samhällskonsekvenserna av ett terroristattentat.

Internationellt arbete mot terrorism

 • Internationellt arbete mot terrorism

  Foto: Regeringskansliet

  Terrorism är gränsöverskridande och kan därför inte bekämpas isolerat i en stat. Även om säkerheten i Sverige och för svenska intressen är det huvudsakliga intresset för den svenska terrorismbekämpningen måste vi också tillsammans arbeta för att skydda internationell säkerhet och mänskliga fri- och rättigheter globalt.

Målsättning för internationellt arbete

 • Att det förebyggande arbetet ska vara i fokus för Sveriges internationella arbete mot terrorism.
 • Att brottsbekämpande myndigheter ska ha goda möjligheter att samarbeta även över nationsgränserna.
 • Att den internationella samverkan som finns på området ska fortsätta att stärkas.
 • Att standarder för att upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet för terroristattentat ska vara likvärdiga i EU:s medlemsstater.
 • Att det ska finnas en god förmåga till samverkan även över nationsgränserna.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 163 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida