Den nationella samordnarens arbete mot våldsbejakande extremism

Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är regeringens viktigaste förebyggande åtgärd. Nationell samordning krävs därför att många olika aktörer måste vara aktiva i arbetet, men också för att aktivt kunna stödja kommunerna i att utveckla sitt förebyggande arbete.

Alice Bah Kuhnke och Anna Carlstedt vid presskonferens.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Anna Carlstedt, som regeringen utsett till nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Foto: Regeringskansliet

Samordnarens huvuduppdrag är att engagera och involvera berörda aktörer på lokal nivå i arbetet. Det handlar om att utveckla och konkretisera stödet till kommunerna tillsammans med fritidsverksamhet, skola, socialtjänst, polis, och det civila samhällets organisationer. I uppdraget ingår också att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och främja utvecklingen av förebyggande metoder. Den nationella samordnarens arbete har lett till att alla kommuner har utsett en kontaktperson och att majoriteten av kommunerna är på väg att utveckla sitt förebyggande arbete.

Flera myndigheter har ansvar för olika delar av arbetet och det är därför viktigt med nationell samordning. Sedan 2014 finns det en referensgrupp med nationella myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting. För att skapa en samsyn om det förebyggande arbetet har den nationella samordnaren på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell strategi mot våldsbejakande extremism. Samordnaren har också tagit fram en verksamhetsrapport. Denna rapport syftar till att beskriva hur samordnaren tagit sig an uppdraget och utifrån de underliggande direktiven beskriva huvuddragen av de åtgärder som har genomförts.

Dir. 2014:103 En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Rapport: Nationell strategi mot våldsbejakande extremism

Verksamhetsrapport - En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Mer information om samordarens arbete på Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism webbplats

Förnyat och förlängt uppdrag för samordnaren

Den 2 juni utsåg regeringen Hillevi Engström till ny nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Regeringen fattade då även beslut om att förlänga samordnarens uppdrag till och med den 12 januari 2018.

I samordarens uppdrag ingår nu också att utreda och föreslå hur det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism bör samordnas och organiseras inom ramen för befintlig myndighetsstuktur från och med januari 2018. Samordnaren ska också analysera kommunernas arbete med och ansvar för att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande grupper. Utifrån analysen ska olika alternativ utredas till hur kommunernas ansvar bör utformas. Dessa förslag ska redovisas för regeringen i december 2016.

Dir. 2016:43 Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju2014:18)

Den 20 december 2016 tog kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke emot betänkandet Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – nationell samordning och kommunernas ansvar. På pressträffen presenterades även den nya nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Anna Carlstedt.

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - nationell samordning och kommunernas ansvar, SOU 2016:92

Remiss av SOU 2016:92