Förebygga att unga radikaliseras

För att förebygga att ungdomar radikaliseras till våldsbejakande extremism är det viktigt att olika personalgrupper har kunskap om hur de kan arbeta förebyggande. Det är också viktigt att de kan prata om våldsbejakande extremism och terrorism med barn och ungdomar samt om hur de kan bemöta extremistiska åsikter. Regeringens åtgärder handlar därför om att sprida kunskap och ge verktyg till olika personalgrupper, som till exempel fritidsledare, lärare, socialarbetare och poliser.

Foto: Anders Bergstedt/Folio

Stärka barns och ungdomars medie- och informationskunnighet

Regeringen har gett Statens medieråd i uppdrag att utveckla kampanjen No Hate Speech Movement till att även omfatta insatser för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. No Hate Speech Movement startades av Europarådet och ska höja kunskapen om rasism och liknande former av intolerans. Statens medieråd har också tagit fram ett digitalt utbildningsmaterial, MIK för mig, som ska stärka unga mot antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier.

En del av det förebyggande arbetet är att stärka barns och ungas källkritik och eget kritiskt tänkande i relation till medier. Internet har blivit en viktig del av extremistiska rörelsers verksamhet. Via internet sprids propaganda, konspirationsteorier, rasism och hat tillsammans med ideologiskt material. Extremistiska rörelser använder även internet för att kontakta unga människor för att radikalisera och rekrytera dem. Regeringen anser att kunskap är det bästa sättet att bemöta propaganda och antidemokratiska budskap.

Regeringuppdrag: Uppdrag till Statens medieråd att utveckla och förlänga kampanjen No Hate Speech Movement

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statens medieråd att stärka unga i åldern 12-18 år mot antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier

Mer information på No hate Speech Movements webbplats

Mer information på Statens medieråds webbplats

Medie- och informationskunnighet är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet mot hot, hat, rasism och våldsbejakandeextremism. Regeringen har därför gett Statens medieråd i uppdrag att under 2016 stärka arbetet med medie- och informationskunnighet genom att utveckla, översätta och sprida utbildningsmaterialet MIK för mig respektive delar av det material som ingår i kampanjen No Hate Speech Movement.

Kartläggning och analys av våldsbejakande extremistisk propaganda

Det är angeläget att få ny och fördjupad kunskap om omfattningen av och innehållet i den våldsbejakande propaganda som förekommer på internet och i sociala medier, samt vilken roll den digitala miljön har för radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism och terrorism. Regeringen har därför gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att göra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. Kartläggningen ska omfatta de våldsbejakande extremistiska miljöer som finns i Sverige: högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism, och deras internationella kopplingar.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande etremistisk propaganda

Den 12 januari 2017 lämnade FOI sin rapport Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer till regeringen.

Rapport: Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer

 

Öka kunskapen om rasism och andra former av intolerans

Ett jämlikt samhälle där varje person känner en känsla av gemenskap kan motverka antidemokratiska handlingar. Regeringen har därför gett Forum för levande historia i uppdrag att genomföra en omfattande utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans, i historien och i dag. Målsättningen är att nå ut till alla Sveriges elever i grundskolan och i gymnasieskolan. Satsningen ska bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av respekt för alla människors lika värde och rättigheter. Uppdraget omfattar former av intolerans såsom afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, homofobi och transfobi och ska genomgående ha ett genusperspektiv.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag

Mer information på Forum för levande historias webbplats

Samling mot rasism

Regeringen har nu fattat beslut om att utvidga uppdraget. Forum för levande historia ska under 2016 utveckla sitt regionala arbete, så att myndighetens verksamhet når ut till fler platser i landet och till människor i fler åldrar och samhällsgrupper än tidigare. I detta arbete ska myndigheten etablera och utöka samverkan med lokala och regionala aktörer, såsom kommuner, bibliotek, museer och organisationer i det civila samhället.

Statsbidrag för att utveckla förebyggande verksamheter

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har sedan 2012 på regeringens uppdrag fördelat medel till det civila samhällets organisationer för att göra förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism. Även kommuner kan söka statsbidrag för denna typ av verksamhet om de samarbetar med minst en organisation.

Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin på riksdagens webbplats

Mer information på MUCF:s webbplats

Regeringen har under 2016 gjort en kraftig förstärkning av statsbidraget som kommuner och organisationer kan söka för att utveckla sitt förebyggande arbete, totalt 15,5 miljoner kronor är avsatta för detta ändamål.

Vägledning för kommuners samverkan med organisationer och trossamfund i det förebyggande arbetet mot extremism

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har under 2016 fått i uppdrag att ta fram och sprida en vägledning för samverkan mellan kommuner och det civila samhällets organisationer i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Mer information på MUCF:s webbplats

Stärka trossamfundens demokratiarbete

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) har på uppdrag av regeringen fördjupat dialogen med trossamfunden för att stärka arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet, med särskilt fokus på kvinnor och ungdomar. Trossamfunden är viktiga aktörer inom det civila samhället, till exempel när det gäller socialt arbete. De spelar också en viktig roll i kriser och många personer vänder sig till trossamfunden för att få stöd. Trossamfunden och SST är viktiga kunskapskällor för att förstå kulturella och religiösa mönster. Vidare kan de fungera som en motkraft mot destruktiva handlingar som personer begår i vad de tror är religionens namn.

Mer information på SST:s webbplats

Uppdrag till Barnombudsmannen att öka kunskapen om barns upplevelser av våldsbejakande extremism och terrorism

Regeringen uppdrar åt Barnombudsmannen att bidra till ökad kunskap om barns erfarenheter av att vara berörda av problematiken med att personer reser från Sverige till konfliktområden i terrorismsyfte.

Uppdraget syftar till att med utgångspunkt i barns upplevelser och erfarenheter kunna förebygga att barn far illa. Inom ramen för uppdraget ska Barnombudsmannen inhämta kunskap genom att lyssna på barn. Barnombudsmannen ska vidare sammanställa den forskning och kunskap som finns om barn och ungdomar som direkt eller indirekt berörs av högerextremism och vänsterextremism. Myndigheten ska sammanställa de olika kunskapsunderlagen i rapporter som ska spridas till myndigheter, kommuner och övriga aktörer som arbetar med barn.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Barnombudsmannen att öka kunskapen om barns upplevelser av våldsbejakande extremism och terrorism

Mer information på Barnombudsmannens webbplats