Stöd till de i riskzonen för radikalisering

Olika yrkesgrupper har bristande kunskap om vilka insatser som kan riktas till personer som riskerar att involveras i eller redan är involverade i våldsbejakande extremistiska grupper eller miljöer. För att möta problemet har regeringen fattat beslut om att stärka stödet för riskgrupper och deras anhöriga. Föräldrar, syskon och andra anhöriga är identifierade som viktiga i detta arbete.

Foto: Hampus Andersson/TT

Utarbeta stöd för socialtjänsten i ärenden som rör våldsbejakande extremism

Samhällets förutsättningar att förebygga våldsbejakande extremism kan förbättras genom att ge vägledning till socialtjänstens personal. På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen därför utarbetat ett stöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna som riskerar att involveras eller som redan är involverade i våldsbejakande extremism. Stödmaterialet handlar om vägar in i och ut ur våldsbejakande extremism, upptäckt, utredning, insatser, stöd till anhöriga, samverkan och relevant lagstiftning. Socialtjänsten möter barn och unga som har koppling till våldsbejakande extremism, till exempel genom orosanmälningar från föräldrar.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Socialstyrelsen att fortsatt stödja socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Socialstyrelsen att utarbeta stöd för socialtjänsten i ärenden som rör våldsbejakande extremism

Mer information på Socialstyrelsens webbplats

 

Förbättra stödet till anhöriga och Orostelefonen

Anhöriga kan vara viktiga för att motverka radikalisering och rekrytering till extremistgrupper. Regeringen har därför gett den nationella samordnaren i uppdrag att förbättra stödet till anhöriga genom att aktivt bistå med rådgivning och utbildning till myndigheter, kommuner, organisationer och trossamfund. Familjer och närstående som känner oro när personer i deras omgivning visar sympati med extremiströrelser eller vill ansluta sig till en sådan gruppering behöver stöd för att kunna hantera det. Den nationella samordnaren har gett Rädda barnen i uppdrag att genomföra en pilotverksamhet med en nationell stödtelefon. Till Orostelefonen kan anhöriga men även kommuner, organisationer och andra vända sig för att få stöd i frågor om våldsbejakande extremism.

Dir. 2015:86 Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)

Mer information om Orostelefonen finns på Rädda Barnens webbplats

 

Handbok för våldsförebyggande arbete kompletteras med information om våldsbejakande extremism

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram rapporter och handböcker om hur samhällets olika aktörer kan förebygga pojkars och unga mäns våld. Myndigheten har nu fått i uppdrag att komplettera metodmaterialet "Inget att vänta på – Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga" med information om våldsbejakande extremism. Syftet med uppdraget är att komplettera det förebyggande arbetet mot våldsbejakade extremism med ett genusperspektiv.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att utveckla ett genusperspektiv i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Mer information på MUCF:s webbplats

Utveckla trossamfundens stöd till föräldrar, ungdomar och anhöriga

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) har på uppdrag av regeringen fördjupat dialogen med de trossamfund som vill utveckla sin stödverksamhet till ungdomar, föräldrar och anhöriga som är berörda av våldsbejakande extremism. Trossamfund har många gånger legitimitet och kunskap att kunna bemöta frågor som personer som tillhör ett trossamfund kan ha när det gäller våldsbejakande extremism.

Mer information på SST:s webbplats

Segerstedtinstitutet

Regeringen har gett Göteborgs universitet i uppdrag att utveckla kunskap för att motverka att människor rekryteras till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer. Därför inrättades Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet år 2015. Segerstedtinstitutet är ett nationellt resurscentrum med uppdrag att bidra till kunskapsutveckling kring förebyggande arbete mot våldsutövande ideologier och strukturer samt rasistiska organisationer. Med ökad kunskap om rekryteringsprocesser till våldsbejakande och till rasistiska organisationer kan samhället motverka att människor rekryteras till sådana grupperingar.

Regeringen förstärker uppdraget ytterligare under 2016. Detta på grund av att det är särskilt viktigt att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolorna, inklusive stöd till lärare, fritidspersonal och socialarbetare. Arbetet ska framför allt fokusera på unga människor som befinner sig i eller i gränslandet till våldsbejakande extremistiska miljöer.

Mer information på Segerstedinstitutets webbplats

Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

Statens institutionsstyrelse (SiS) ska fortsätta genomföra insatser för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) tillsammans med en ekonomisk redovisning senast den 18 maj 2018.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

Mer information på Statens institutionsstyrelses webbplats