Sanktioner mot Demokratiska republiken Kongo

Beskrivning av sanktionerna

1. Vapenembargo m.m.

Det är förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla, försälja eller överföra vapen samt relaterad materiel, inklusive ammunition, militära fordon och utrustning, paramilitär utrustning eller tillhörande reservdelar till alla icke- statliga entiteter och individer som återfinns på Demokratiska republiken Kongos (DRK:s) territorium. Det är även förbjudet att erbjuda tekniskt och finansiellt bistånd i anslutning till vapenembargot. Undantagen från dessa sanktioner är materiel avsedd att uteslutande bistå FN:s stabiliseringsmission i DRK (MONUSCO). Dessutom tillåts tillhandahållandet av icke dödlig militär utrustning avsedd enbart för humanitär eller skyddande verksamhet. För att bland annat hantera frågor om undantag från vapenembargot har FN:s säkerhetsråd inrättat en sanktionskommitté för DRK (sanktionskommittén). Dispenser måste rapporteras till och godkännas av denna för att kunna beviljas av behörig nationell myndighet.

2. Reserestriktioner

Det är förbjudet för listade personer att resa in till eller passera genom EU. Personer som kan bli föremål för listning är bland andra de som bryter mot vapenembargot, politiska och militära ledare för både kongolesiska och utländska beväpnade grupper som hindrar avväpning, demobilisering och återanpassning eller värvar eller använder barn i väpnade konflikter liksom personer som begår allvarliga brott riktade mot barn eller kvinnor i väpnade konfliktsituationer, som planerar, leder eller utför handlingar i DRK som innebär en kränkning av de mänskliga rättigheterna eller som utgör brott eller kränkning av internationell humanitär rätt, hindrar humanitärt tillträde, olagligen stöder väpnade grupper i östra DRK genom olaglig handel med naturresurser, agerar för eller på uppdrag av en listad person, deltar i angrepp mot MONUSCO eller tillhandahåller stöd till någon listad person eller enhet. Vidare gäller reserestriktioner och frysning av tillgångar mot personer och enheter som förhindrar en fredlig samförståndslösning för val i DRK, deltar i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som utgör allvarliga brott mot eller kränkning av de mänskliga rättigheterna i landet eller som har samröre med någon sådan person eller enhet. Förteckningen över berörda personer upprättas och ändras av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för DRK (sanktionskommittén) som även kan medge undantag i vissa fall. EU genomför löpande sanktionskommitténs beslut.

3. Frysning av tillgångar

Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör listade personer eller enheter ska frysas. Det är även förbjudet att ställa tillgångar eller ekonomiska resurser till förfogande för dem. Även tredje parts tillgångar som agerar på listade personers eller enheters vägnar eller uppdrag ska frysas. Kriterierna för listning av personer och, i förekommande fall enheter, är desamma som för reserestriktioner. Som nämns avseende reserestriktioner upprättas och ändras förteckningen av sanktionskommittén. EU genomför löpande sanktionskommitténs beslut. Vissa undantag från frysning kan medges för humanitära ändamål m.m.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna finns numera samlade i rådsbeslut 2010/788/GUSP som även innehåller en förteckning över personer och enheter som omfattas av reserestriktioner och frysning av tillgångar. Genom rådsbeslut 2012/811 infördes ytterligare och delvis justerade kriterier för sådana åtgärder, och ytterligare ett undantag från bestämmelsen om reserestriktioner. Vidare lades ytterligare personer till i förteckningen. Genom rådsbeslut 2014/174/GUSP vidgades kriterierna ytterligare avseende den personkrets som kan bli föremål för sanktionerna, och mindre justeringar i kriterierna gjordes även med rådsbeslut 2015/620/GUSP. Till detta rådsbeslut som antogs den 20 april 2015 fogades en ny, av FN:s sanktionskommitté uppdaterad lista över vilka som är föremål för reserestriktioner och frysning av tillgångar. Listan ersätter den som fanns bilagd till rådsbeslut 2010/788/GUSP.

De unionsrättsliga delarna av vapenembargot (förbud mot tekniskt och finansiellt bistånd) och reglerna om frysning av tillgångar fanns tidigare i två olika rådsförordningar. De fogades 2015 samman till en genom att det förra regelverket i och med rådsförordning 2015/613 den 20 april 2015 integrerades i rådsförordning 1183/2005 som dessförinnan ändrats genom rådsförordning (EU) 521/2013, rådsförordning 270/2014 och rådsförordning 271/2014. Det är alltså numera rådsförordning 1183/2005 med efterföljande ändringsförordningar som utgör det samlade unionsrättsliga regelverket. Samtidigt antogs en genomförandeförordning 2015/614 med den av FN uppdaterade förteckningen över vilka som omfattas av frysning av tillgångar, som alltså ersätter tidigare förteckningar med olika ändringar. Genom EU-förordning 2016/1173 tillkom vissa nya listningskriterier. Genom rådsförordning 2016/2230 och rådsbeslut 2016/2231 av den 12 december 2016 infördes ytterligare nya listningskriterier och nya personer fördes upp på listan.

Länkar till de aktuella dokumenten finns längre ner på sidan.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna finns numera samlade i rådsbeslut 2010/788/GUSP som även innehåller en förteckning över personer och enheter som omfattas av reserestriktioner och frysning av tillgångar. Genom rådsbeslut 2012/811 infördes ytterligare och delvis justerade kriterier för sådana åtgärder, och ytterligare ett undantag från bestämmelsen om reserestriktioner. Vidare lades ytterligare personer till i förteckningen. Genom rådsbeslut 2014/174/GUSP vidgades kriterierna ytterligare avseende den personkrets som kan bli föremål för sanktionerna, och mindre justeringar i kriterierna gjordes även med rådsbeslut 2015/620/GUSP. Till detta rådsbeslut som antogs den 20 april 2015 fogades en ny, av FN:s sanktionskommitté uppdaterad lista över vilka som är föremål för reserestriktioner och frysning av tillgångar. Listan ersätter den som fanns bilagd till rådsbeslut 2010/788/GUSP.

De unionsrättsliga delarna av vapenembargot (förbud mot tekniskt och finansiellt bistånd) och reglerna om frysning av tillgångar fanns tidigare i två olika rådsförordningar. De fogades 2015 samman till en genom att det förra regelverket i och med med rådsförordning 2015/613 den 20 april 2015 integrerades i rådsförordning 1183/2005 som dessförinnan ändrats genom rådsförordning (EU) 521/2013, rådsförordning 270/2014 och rådsförordning 271/2014. Det är alltså numera rådsförordning 1183/2005 med efterföljande ändringsförordningar som utgör det samlade unionsrättsliga regelverket. Samtidigt antogs en genomförandeförordning 2015/614 med den av FN uppdaterade förteckningen över vilka som omfattas av frysning av tillgångar, som alltså ersätter tidigare förteckningar med olika ändringar.

Länkar till de aktuella dokumenten finns längre ner på sidan.

Ansvariga svenska myndigheter

Ansvariga för tillämpning av reserestriktionerna är Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Huvudansvarig myndighet för frågor kring vapenembargot är Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Undantag från frysning av tillgångar kan beviljas av Försäkringskassan.

Uppgifter om frysta konton lämnas till Finansinspektionen.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

Situationen i DRK har länge varit mycket allvarlig med en alltjämt pågående väpnad konflikt i de östra delarna av landet, vilket bidrar till en svår säkerhetssituation för civilbefolkningen. Motstridiga politiska viljor, underliggande ekonomiska intressen och regionala aktörers inblandning underminerar fredsansträngningarna. Den illegala utvinningen av landets naturresurser spelar en central roll i finansieringen av konflikterna i öster och är därför nära sammankopplad med konflikternas orsaker och varaktighet.

FN:s säkerhetsråd införde i juli 2003 sanktioner gentemot Kivu-provinserna och Ituri-regionen i de östra delarna av DRK. Våldet i dessa delar av DRK samt brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitärrätt ansågs utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet (se FN:s säkerhetsråds resolution 1493 (2003)). Inledningsvis infördes ett vapenembargo riktat mot just denna del av landet med undantag för FN:s fredsbevarande operation MONUC (numera FN:s stabiliseringsmission i DRK, MONUSCO). Mot bakgrund av det fortsatt olagliga flödet av vapen inom DRK infördes ytterligare sanktioner år 2005 och kom då att omfatta hela DRK. Resolution 1596 (2005) utökade vapenembargot till att gälla för mottagare inom DRK:s hela territorium men undantog samtidigt på vissa villkor regeringens säkerhetsstyrkor, förbjöd tekniskt och finansiellt bistånd i anslutning till vapenembargot och införde reseförbud samt frysning av tillgångar för vissa individer och enheter. Vissa begränsningar infördes också för flygtrafiken kring de mest oroliga provinserna i östra Kongo. Flera FN-resolutioner har sedan dess antagits och sanktionerna gentemot DRK har efterhand modifierats och förlängts. Resolution 2136 (2014) vidgade kriterierna vad gäller vilken personkrets som kan bli föremål för individuellt riktade åtgärder.

EU har genomfört de sanktioner som har beslutats av FN:s säkerhetsråd. Se vidare under avsnittet Beskrivning av sanktionerna.

Kontakt

Josefin Simonsson Brodén
Sanktionssamordnare, Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Josefin Simonsson Brodén