Uppdrag att inordna polisens bombskyddsverksamhet inom Rikspolisstyrelsen

Ladda ner:

Regeringen ger Rikspolisstyrelsen i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för att myndigheten från och med den 1 juli 2013 ska ha en organisation med nationellt ansvar för polisens bombskyddsverksamhet i enlighet med det beslut som regeringen i dag har fattat om ändring i 2 § förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.

Rikspolisstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget beakta vad som sägs i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Kostnaderna för att inrätta och bedriva den angivna verksamheten ska rymmas inom polisorganisationens angivna budgetramar.