Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Uppdrag att samordna distribution av taltidningar Diarienummer: N2015/06720/ITP

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillgängliga medier att samordna distributionen av läns- och kommuntaltidningar med den teknik och verksamhetsmodell som idag används för dagstidning som taltidning.

Ladda ner:

Projektet ska genomföras i samarbete mellan Myndigheten för tillgäng­liga medier, landets läns- och kommuntaltidningar och leverantörer av de taltidningstjänster som Myndigheten för tillgängliga medier upphandlar. Myndigheten för tillgängliga medier ska under projektets genomförande samråda med Post- och telestyrelsen i frågor som påverkar dess upp­handlande av tjänsten portofri befordran av blindskrift.

Regeringen beviljar Myndigheten för tillgängliga medier 1,6 miljoner kronor för genomförande av projektet. Kostnaderna ska belasta anslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till personer med funktionsnedsätt­ning, anslagsposten 1 Ersättning för särskilda tjänster till personer med funktionsnedsättning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer, vilket disponeras av Post- och telestyrelsen. Medlen ska utbetalas av Post- och telestyrelsen efter rekvisitioner från Myndigheten för tillgängliga medier. I rekvisitionerna ska hänvisning göras till detta besluts diarienummer.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartemen­tet) senast den 31 december 2016. Myndigheten för tillgängliga medier ska då även redovisa de kostnader myndigheten haft för uppdraget. Oförbrukade medel ska återbetalas till Post- och telestyrelsens bankgiro 5052-1897 med angivande av detta besluts diarie­nummer senast den 31 mars 2017.

Bakgrund

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (numera Myndigheten för tillgäng­liga medier nedan, MTM), Taltidningsnämnden (numera ett särskilt be­slutsorgan inom MTM), och Post- och telestyrelsen (PTS) fick den
23 juni 2010 ett gemensamt uppdrag att utreda och intensifiera ut­veckl­ingen av den framtida taltidningsverksamheten.

I samband med detta uppdrag genomförde myndigheterna 2011–2013 ett flerårigt utvecklingsprogram, Taltidningen 2.0, med engemensam led­nings- och styrningsorganisation där styrgruppen har varit sammansatt av representanter för MTM, Taltidningsnämnden och PTS. PTS har delfinansierat programmet med 20 miljoner kronor enligt uppdraget samt med ytterligare 3,1 miljoner kronor utöver det som angavs i upp­draget. Uppdraget slutrapporterades i december 2013 och ledde till be­sparingar på över 60 miljoner kronor årligen för taltidningsverksam­heten.

I samband med Taltidningen 2.0-programmet 2012–2013 genomförde MTM pilotförsök med samordnad distribution av läns- och kommunal­taltidningar, dagstidningar och talböcker till knappt 100 användare inom målgruppen. Utfallet visade att det finns klara fördelar med en sådan samordnad lösning.

Ärendet

MTM har i en skrivelse den 28 september 2015 ansökt om medel för att genomföra ett projekt i syfte att samordna distribution av läns- och kommuntaltidningar med övriga taltidningar och även inordna läns- och kommunaltaltidningarna i systemet med talsyntes. Det finns i Sverige cirka 50 läns- och kommunaltaltidningar. Dessa är i dag inlästa taltid­ningar och distribueras via post på CD-skiva. Skivorna skickas via post med den av PTS upphandlade tjänsten portofri befordran av blindskrift.

Syftet med projektet är, enligt MTM, att öka tillgängligheten till ny­hetsinformation och samhällsinformation för personer med funktions­nedsättning som medför omfattande svårigheter att läsa en tryckt text. Målgruppen ska kunna ta del av dagstidningar och läns- och kommun­taltidningar på ett mer användarvänligt och kostnadseffektivt sätt än
i dag genom att en gemensam internetbaserad distributionskanal etableras för dessa båda kategorier.

Projektets mål är vidare att den nya samordnade verksamheten ska vara etablerad på minst 20 av de kommun- och länstaltidningar som finns i Sverige innan projektet avslutas. Samtliga läns- och kommuntaltidningar i Sverige ska senast i december 2018 ha börjat distribuera sitt innehåll via den nya distributionskanalen och samtliga prenumeranter på läns- och kommuntaltidningar ska ha erbjudits möjligheten att ta emot sin taltid­ning via den nya kanalen. I samband med detta ska även samtliga prenu­meranter på taltidningar ha erbjudits att prenumerera på aktuell läns- eller kommuntaltidning.

Skälen för regeringens beslut

En samdistribution av dagstaltidningar och läns- och kommuntaltid­ningar och talböcker via internet innebär förbättringar för användaren eftersom den nya tekniken gör att även läns- och kommunaltaltidning­arna kan komma snabbare till användarna och endast en apparat behövs för att tillgodogöra sig de olika tjänsterna. Dessutom kan innehållet i läns- och kommuntaltidningarna utökas då det inte finns någon tids­begränsning om 80 minuter som är fallet med CD-skivor. Den nya tek­niken innebär också att det går att publicera oftare.  Dessa förbättringar medför dessutom sammantaget en potential att nå fler läsare.

En annan förbättring är att endast en myndighet, dvs. MTM, blir ansvarig för samordning av infrastruktur och användarstöd oavsett produkt, vilket underlättar för användaren.

En samdistribution av dagstaltidningar och läns- och kommuntal­tidningar via internet innebär dessutom besparingar för staten genom sänkta distributionskostnader, eftersom det inte längre behöver distri­bueras några CD-skivor via post. Systemet skulle också innebära en minskad miljöpåverkan då transport- och materialkostnader för fysisk produktion och distribution upphör.