Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Uppdrag med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande barn m m Diarienummer: S2016/00235/FST

Regeringen har gett Socialstyrelsen uppdrag med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn,

Ladda ner:

 

Socialstyrelsen analyserar flyktingsituationens konskevenser för socialtjänsten

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att
– göra en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn,
– i relevanta delar revidera kunskapsstödet till socialtjänsten i arbetet med ensamkommande barn och unga,
– utarbeta ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med nyanlända unga vuxna (18–24 år) inom ekonomiskt bistånd,
– ta fram ett särskilt målgruppsanpassat utbildningsmaterial till jour- och familjehem som tar emot ett ensamkommande barn översatt till relevanta språk,
– utreda behovet av ett kunskapsstöd för personalen på hem för vård eller boenden (HVB) och stödboenden i arbetet med målgruppen ensamkommande barn och unga, och om behov finns påbörja arbetet med framtagande av relevant stöd.

Socialstyrelsen ska samråda med andra aktörer

Samråd ska ske med regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Sveriges Kommuner och Landsting och andra relevanta aktörer. Samtliga aspekter som rör asylprocessen ska kvalitetssäkras av Migrationsverket.

Socialstyrelsen får fem miljoner kronor i år

Socialstyrelsen får använda högst 5 000 000 kronor för uppdragets genomförande under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4.7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.

Socialstyrelsen ska redovisa arbetet löpande och skriftligen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) varefter varje deluppdrag är avslutat.

Socialstyrelsen ska lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2017. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.