Remiss av promemoria angående ändring i rennäringsförordningen (1993:384) Diarienummer: N2015/08441/RS

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Ändring i rennäringsförordningen (1993:384).

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 15 februari 2016.

Remissinstanser:

 1. Hovrätten för Övre Norrland
 2. Gällivare tingsrätt
 3. Justitiekanslern
 4. Polismyndigheten
 5. Kommerskollegium
 6. Länsstyrelsen i Jämtlands län
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län
 8. Länsstyrelsen i Västerbottens län
 9. Naturvårdsverket
 10. Regelrådet
 11. Skogsstyrelsen
 12. Statens jordbruksverk
 13. Sveriges lantbruksuniversitet
 14. Sametinget
 15. Artdatabanken
 16. Centrum för biologisk mångfald
 17. Friluftsfrämjandet
 18. Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB
 19. Jägarnas Riksförbund
 20. Lantbrukarnas Riksförbund
 21. Naturskyddsföreningen
 22. Sveaskog Förvaltnings AB
 23. Svenska Ekoturismföreningen
 24. Svenska Jägareförbundet
 25. Svenska Samernas Riksförbund
 26. Svenska turistföreningen
 27. Svensk Turism
 28. Svenskt Näringsliv
 29. Sveriges Jordägareförbund
 30. Sveriges Ornitologiska Förening
 31. Viltmästareförbundet
 32. Viltskadecenter
 33. Världsnaturfonden

Regeringskansliet önskar synpunkter på bilagd promemoria. Remissvaren ska vara inkomna till Näringsdepartementet senast den 15 februari 2016. Vi ser gärna att remissvaren även skickas i elektronisk form via e-post till Näringsdepartementets registrator i både word- och pdf-format med kopia till Sara Ahmed i både word- och pdf-format. Vi skulle uppskatta om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck) N2015-08441-RS, följt av remissinstansens namn. I remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer N2015/08441/RS.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att i svaret ge besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Vid rättsliga frågor avseende remissen kontaktas ämnesrådet Jacob Wichmann (08-405 10 73) eller rättssakkunniga Sara Ahmed (08-405 13 59) och i övriga frågor departementssekreteraren Camilla Frisch (08- 405 53 36).

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.