Remiss Ds 2017:10 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete Diarienummer: A2013/01165/ARM

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat departementspromemorian ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete.

Ladda ner:

Remissinstanser:

 1. Göta hovrätt
 2. Malmö tingsrätt
 3. Arbetsdomstolen
 4. Svenska institutet för Europapolitiska studier
 5. Migrationsverket
 6. Försäkringskassan
 7. Pensionsmyndigheten
 8. Skatteverket
 9. Arbetsgivarverket
 10. Lunds universitet (juridiska fakulteten)
 11. Diskrimineringsombudsmannen
 12. Arbetsförmedlingen
 13. Arbetsmiljöverket
 14. Medlingsinstitutet
 15. ILO-kommittén
 16. Arbetsgivarföreningen KFO
 17. Assistansanordnarna
 18. Handikappförbunden
 19. Landsorganisationen i Sverige
 20. Lika Unika
 21. Svenskt Näringsliv
 22. Sveriges Akademikers Centralorganisation
 23. Sveriges Kommuner och Landsting
 24. Tjänstemännens Centralorganisation

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 27 juni 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.