Remiss av Ds 2017:22 Utstationering och vägtransporter Diarienummer: A2017/01158/ARM

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2017:22 Utstationering och vägtransporter.

Ladda ner:

Remissinstanser:

1 Arbetsdomstolen
2 Arbetsgivarverket
3 Arbetsmiljöverket
4 Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation
5 Biltrafikens arbetsgivarförbund
6 Datainspektionen
7 Domstolsverket
8 Ekobrottsmyndigheten
9 Företagarna
10 Försäkringskassan
11 Förvaltningsrätten i Stockholm
12 ILO-kommittén
13 Kammarrätten i Stockholm
14 Kommerskollegium
15 Kronofogdemyndigheten
16 Landsorganisationen i Sverige
17 Lunds universitet (juridiska fakulteten)
18 Medlingsinstitutet
19 Polismyndigheten
20 Regelrådet
21 Skatteverket
22 Stockholms tingsrätt
23 Stockholms universitet (juridiska fakulteten)
24 Stockholms universitet (institutet för sjö- och annan transporträtt)
25 Svenska Byggnadsarbetareförbundet
26 Svenska institutet för europapolitiska studier
27 Svenska Transportarbetareförbundet
28 Svenskt Näringsliv
29 Sveriges Advokatsamfund
30 Sveriges Akademikers Centralorganisation
31 Sveriges Byggindustrier
32 Sveriges Kommuner och Landsting
33 Sveriges Åkeriföretag
34 Tillväxtverket
35 Tjänstemännens centralorganisation
36 Trafikanalys
37 Trafikverket
38 Transportindustriförbundet
39 Transportstyrelsen
40 Tullverket
41 Uppsala universitet (juridiska fakulteten)
42 Åklagarmyndigheten

Sista dag att svara på remissen är den 2 oktober 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.