Remiss SOU 2017:28 Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö Diarienummer: A2017/00711/ARM

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på SOU 2017:24 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?

Ladda ner:

Remissinstanser

 1. Riksrevisionen
 2. Riksdagens ombudsmän (kapitel 5.3)
 3. Datainspektionen (kapitel 5.3)
 4. Försäkringskassan
 5. Socialstyrelsen
 6. Folkhälsomyndigheten
 7. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 8. Myndigheten för delaktighet
 9. Barnombudsmannen
 10. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 11. Inspektionen för socialförsäkringen
 12. Statistiska centralbyrån
 13. Arbetsgivarverket
 14. Statskontoret
 15. Uppsala universitet
 16. Lunds universitet
 17. Göteborgs universitet
 18. Stockholms universitet
 19. Umeå universitet
 20. Linköpings universitet
 21. Karolinska institutet
 22. Kungl. Tekniska högskolan
 23. Luleå tekniska universitet
 24. Karlstads universitet
 25. Malmö högskola
 26. Kungliga biblioteket
 27. Vetenskapsrådet
 28. Verket för innovationssystem
 29. Diskrimineringsombudsmannen
 30. Arbetsförmedlingen
 31. Arbetsmiljöverket
 32. ILO-kommittén
 33. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 34. AFA Försäkring
 35. Arbetsgivaralliansen
 36. Arbetsgivarföreningen KFO
 37. Arbets- och miljömedicin i Uppsala
 38. Arbets- och miljömedicin Syd
 39. Arbets- och miljömedicin i Linköping
 40. Arbets- och miljömedicin Örebro
 41. Arbets- och miljömedicin Göteborg
 42. Arbets- och miljömedicin i Västerbotten
 43. Centrum för arbets- och miljömedicin
 44. Forum för arbetslivsforskning
 45. Företagarna
 46. Landsorganisationen i Sverige
 47. Oxford research
 48. Prevent
 49. Sunt Arbetsliv
 50. Svenska ESF-rådet
 51. Svenskt Näringsliv
 52. Sveriges akademikers centralorganisation
 53. Sveriges Företagshälsor
 54. Sveriges kommuner och landsting
 55. Tjänstemännens centralorganisation

Ni bjuds härmed att lämna synpunkter på betänkandet Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28).

Betänkandets förslag om organisering av ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö samt förslag om lokaliseringsort och verksamhetens omfattning (kapitel 3 och 4) kommer i första hand att behandlas vid en hearing den 27 juni 2017, se inbjudan ovan. I inbjudan finns information om tid, plats och anmälan till hearingen.

Enligt utredningens direktiv skulle förslag lämnas så att verksamheten inordnas i befintlig myndighet eller befintligt lärosäte. Vad gäller centrumets placering är regeringen därför i första hand intresserad av synpunkter på utredningens förslag om att verksamheten placeras vid ett befintligt lärosäte.

Eventuella synpunkter till hearingen bör även lämnas i skriftlig form. Vi är tacksamma om ni senast samma dag skickar era eventuella synpunkter till a.remissvar[a]regeringskansliet.se.

När det gäller betänkandets övriga delar ska remissvaren ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 augusti 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.