Remiss av Ds 2017:20 Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län Diarienummer: Fi2017/02298/SFÖ

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 15 september 2017.