Remiss av Ds 2017:33 Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde Diarienummer: A2017/00468/A

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har skickat departementspromemorian Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde (Ds 2017:33).

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Arbetsdomstolen
2 Arbetsförmedlingen
3 Arbetsgivarverket
4 Arbetslöshetskassornas Samorganisation
5 Arbetsmiljöverket
6 Centrala etikprövningsnämnden
7 Centrala studiestödsnämnden
8 Datainspektionen
9 Diskrimineringsombudsmannen
10 Försäkringskassan
11 Förvaltningsrätten i Stockholm
12 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
13 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
14 Kammarrätten i Göteborg
15 Kronofogden
16 Landsorganisationen i Sverige
17 Medlingsinstitutet
18 Migrationsverket
19 Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
20 Riksrevisionen
21 Skatteverket
22 Socialstyrelsen
23 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
24 Statistiska centralbyrån
25 Svenska ESF-rådet
26 Svenska ILO-kommittén
27 Svenskt näringsliv
28 Sveriges Akademikers Centralorganisation
29 Sveriges Kommuner och Landsting
30 Tillväxtverket
31 Tjänstemännens centralorganisation
32 Transportstyrelsen
33 Umeå universitet, Juridiska institutionen
34 Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 september 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.