Remiss SOU 2017:72 Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Diarienummer: Ju2017/07518/L5

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har skickat betänkandet Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 18 december 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.