Över 200 miljoner till forskning om ideella sektorn

De ideella krafterna har haft en fundamental betydelse för demokratin i Sverige. Det är omöjligt att föreställa sig den svenska demokratin med grundstenar som allmän och lika rösträtt, jämställdhet och offentlighetsprincipen utan den kamp människor fört utifrån sitt ideella engagemang.

Regeringen presenterar i höst den första propositionen någonsin om den ideella sektorns betydelse och roll. Dessutom inrättas ett tioårigt forskningsprogram om det civila samhället som tillförs cirka 22 miljoner kronor årligen från och med 2010. Forskningsprogrammet ska handla om det civila samhällets roll och villkor. I satsningen ingår ett tvärvetenskapligt grundforskningsprogram, tillämpad forskning och spridning av forskningsbaserad kunskap samt insatser för att utveckla statistiken på området.

Sverige står inför viktiga utmaningar. Antalet äldre ökar snabbt. Den mångfald av människor som i dag lever i Sverige har också skiftande behov när det gäller offentligt finansierade tjänster. Traditionellt har vi sett en växande offentlig sektor som mest lämplig att ta hand om dessa utmaningar. Den offentliga sektorn ska också i framtiden ha en huvudroll inte minst som finansiär av bland annat vård och omsorg. Men människors trygghet har alltid varit och är allas vårt gemensamma ansvar.

Forskningssatsningen är ett viktigt steg för att utveckla kunskapen om den ideella sektorns roll. Hanteringen av framtidens välfärd och den demografiska utvecklingen gör det civila samhället mycket intressant som utförare av välfärdstjänster och som arena för entreprenörskap och demokratisk delaktighet. Vi vill i framtiden ha en större mångfald av utförare av den typ av service och tjänster som tidigare varit förbehållen offentliga aktörer.

I själva verket spelar den ideella sektorn redan en stor roll när det gäller olika former av service och tjänster. Tusentals människor ställer dagligen upp i olika verksamheter där man gör en fantastisk samhällsinsats. Det gäller idrottsrörelsen, olika intresseorganisationer, kyrkor och samfund, ungdomsorganisationer, handikapprörelsen, pensionärsföreningar och inte minst kvinnojourer. Genom de ideella organisationerna kan människor gemensamt lösa ett problem eller möta ett behov och samtidigt ge röst åt de som vanligtvis inte gör sin röst hörd. På så sätt kombineras service och tjänster med inflytande och delaktighet från medlemmar och brukare.

Regeringen träffade i fjol en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting och idéburna organisationer inom det sociala området vilken innehåller principer och åtaganden som parterna åtar sig att leva upp till. En ny dialog med organisationer verksamma på integrationsområdet pågår. En slutsats är att engagemanget och solidariteten för andra människor är fortsatt starkt i vårt land. Välfärd skapas inte bara av stat, kommun och landsting. Också den ideella sektorns aktörer behövs. Ideella verksamheter ska kunna utvecklas på sina egna villkor och deras kunskap och engagemang måste tas tillvara.

Nyamko Sabuni (FP)

Integrations- och jämställdhetsminister