FN:s flyktingkommissariat, UNHCR

FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, bistår och skyddar flyktingar. Sverige ger UNHCR ett starkt stöd och är en av organisationens största givare.

UNHCR:s mandat är att skydda flyktingar världen över. UNHCR har även rollen som övervakare och uttolkare av flyktingkonventionen.

År 2008 var Sverige UNHCR:s fjärde största givare (efter Japan, EU-kommissionen och USA). Kärnbidraget från UD bestod 2008 av 564 miljoner SEK.

Sveriges bidrag

År 2009 bidrar UD med 620 miljoner SEK i kärnstöd. Därutöver bidrar även Sida med stöd till FN:s konsoliderade appell.

UNHCR:s huvudkontor ligger i Genève. Totalt har UNHCR omkring 6 500 anställda, varav knappt 90 procent arbetar i fält. UNHCR har närvaro i 116 länder.

I UNHCR:s styrorgan, exekutivkommittén, ingår 76 länder.
UNHCR:s reguljära budget uppgår till drygt 1 miljard USD. Därutöver tillkommer ett antal tilläggsbudgetar. UNHCR är i huvudsak ett frivilligfinansierat FN-organ; endast ca 3 procent av de totala behoven täcks av bidrag från FN:s reguljära budget. UNHCR är starkt beroende av sina främsta givare: de tio största givarna står för omkring 75 procent av budgeten.

Interna reformprocesser är en av de stora frågorna för UNHCR. När flyktinghögkommissarien Guterres blev utnämnd brottades organisationen med stora ekonomiska bekymmer. Han har dock kunnat vända utvecklingen genom interna reformer. För att reformera organisationen har delar av verksamheten överförts till Budapest och ett nytt budgetsystem har nyligen beslutats.

UNHCR

UNHCR bildades 1950 genom beslut i FN:s generalförsamling för att hantera flyktingproblematiken i Europa efter andra världskriget.