Sveriges politik för humanitärt bistånd

Sverige har länge strävat efter att vara en ansvarstagande part i det internationella humanitära biståndet. Regeringen och dess myndigheter förfogar över tre verktyg i genomförandet av sin politik för humanitärt bistånd. Dessa är opinionsbildning, diplomati och politikutveckling; finansiellt stöd till humanitära organisationer; och medverkan med statlig personal och egendom.

Opinionsbildning, diplomati och politikutveckling

Sverige skall med informationsspridning och opinionsbildning verka för att det samlade internationella humanitära biståndet utvecklas i överensstämmelse med Sveriges mål.

Sveriges linje

Sverige skall tala för allmängiltigt stöd för det internationella humanitära biståndet som ett värdefullt medel att undsätta människor som har nödställts av väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden.
I Sveriges humanitära diplomati skall ingå att verka för full efterlevnad av den humanitära rätten, de mänskliga rättigheterna och andra rättsregler på området, samt av de humanitära principerna om humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende. Sverige skall ha beredskap att på egen hand, tillsammans med övriga Europeiska unionen (EU) eller med andra aktörer, verka diplomatiskt för att stater efterlever rättsliga och politiska förpliktelser med avseende på humanitära förhållanden. Vidare skall Sverige kunna ge diplomatiskt stöd för genomförande av humanitära insatser i enskilda kriser. Detta kan avse opinionsbildning och kontaktarbete för tillträde till krisområden för de organisationer som avser att genomföra biståndsinsatser.

Givarnas samordning och praxis

Sverige skall verka för internationell efterlevnad av de principer för humanitär givarpolitik, Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship, som etablerades genom en informell överenskommelse mellan 16 stater och EU-kommissionen i Stockholm 2003. Principerna antogs av Organization for Economic Co-operation and Development:s (OECD) utvecklingsbiståndskommitté (DAC) 2006, och har för närvarande 35 medlemmar.

Principerna påverkar bland annat vår relation till FN, att verka för FN:s centrala ställning, samt att arbeta för samordning och harmonisering i givarstaters förhållningssätt till FN-sekretariatet och FN-organen på området.

Finansiellt stöd till humanitära organisationer

Sverige lämnar finansiella bidrag till organisationer för genomförande av humanitära biståndsinsatser. Ramarna för detta stöd slås årligen fast av riksdagen, på grundval av regeringens budgetproposition, och i övrigt enligt den statliga budgetprocessen. Sverige lämnar bidrag till svenska såväl som utländska och internationella organisationer.

Särskild vikt fästs vid institutioner inom FN-systemet, vid den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen, och vid enskilda organisationer med kompetens inom humanitärt bistånd. Bidrag skall endast lämnas till organisationer som har anslutit sig till etablerade internationella uppförandekoder inom verksamhetsområdet, eller gjort liknande åtaganden.

Sveriges utgångspunkt är att FN och andra humanitära organisationer skall ha de finansiella medel som krävs för att de, utifrån sina mandat, skall kunna inleda och genomföra insatser på ett verkningsfullt sätt. I första hand bör därför FN-organen ha tillräckliga medel inom sina ordinarie budgetar, till vilka Sverige årligen bidrar. För att underbygga organens och insatsernas flexibilitet tillhandahåller Sverige i tillägg riktade bidrag för insatser i enskilda kriser.

Sveriges samlade humanitära bistånd uppgick 2008 till ca 4,4 miljarder kronor, varav ca 2,5 miljarder kronor kanaliserades via Sida (se länk till höger).

Medverkan med statlig personal och egendom

Sverige och dess myndigheter skall upprätthålla beredskapen att medverka med egen personal och egendom i genomförandet eller understödjandet av humanitära biståndsinsatser. Detta kan avse deltagande i sök- och räddningsinsatser efter jordbävningar och andra naturkatastrofer, i insatser som svar på allvarliga epidemier, och i uppdrag för bedömning av humanitära behov i pågående kriser. Det kan även avse insatser för uppbyggande av katastrofberedskap och insatser för logistiskt och annat understöd till organisationer som samordnar eller genomför biståndsinsatser.

Detta arbete sker framförallt genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som genom ett löpande samarbete med FN bistår internationella insatser med logistik, kommunikationer och annat stöd. Tillsammans med Sida leder MSB också återkommande utbildningar i Sverige för arbete i krisområden, med deltagande från FN-organ och enskilda organisationer.
.