Humanitärt bistånd

Med humanitärt bistånd avser Sverige insatser för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet, till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för, väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden.

Humanitärt bistånd till nödlidande människor är ett av de mest handgripliga och verkningsfulla medlen som finns för att lindra de mänskliga skadorna av väpnad konflikt, naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden.
I väpnad konflikt avser detta främst civilbefolkningen, men kan även gälla medlemmar av väpnade styrkor som inte längre deltar i stridigheter, såsom sårade och sjuka; och i naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden avser detta den utsatta befolkningen.

Utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Det humanitära biståndet skiljer sig från det långsiktiga utvecklingssamarbetet framförallt på två sätt. För det första är dess grundsatser och utgångspunkter i stor utsträckning bekräftade i folkrätten. För det andra skall det humanitära biståndet avhjälpa akut nöd. Detta betyder att det humanitära biståndet som regel skall upphöra då en utsatt befolknings omedelbara nöd har lindrats och förhållandena har stabiliserats. Likafullt kan humanitärt bistånd ha en utvecklingsgynnande verkan, exempelvis genom att bibehålla befolkningens hälsa och upprätthålla undervisning.

UD:s ansvar

Inom Regeringskansliet handlägger Utrikesdepartementet Sveriges övergripande humanitära politik. Utrikesdepartementet ansvarar för Sveriges humanitära diplomati och opinionsbildning, och för styrningen av de medel ur statsbudgeten som används för humanitära insatser.

Sida har huvudansvaret för löpande beslut om finansiellt stöd till humanitära insatser, och stödjer Sveriges diplomatiska och opinionsbildande arbete.

Sida, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Folke Bernadotteakademin hör till de myndigheter som genomför och stödjer utbildningsverksamhet, medan MSB är den som är mest regelbundet delaktig i utförandet av insatser.

Försvarsdepartementet förvaltar regeringens styrning av MSB.