Vad vill Sverige med biståndet?

I mars 2014 fattade regeringen beslut om en så kallad biståndspolitisk plattform i form av en skrivelse till riksdagen.

Den biståndspolitiska plattformen är ett centralt dokument för den svenska biståndspolitiken och är utgångspunkten för regeringens styrning av det svenska biståndet. En tydligare styrning och ett ökat fokus på resultat förbättrar förutsättningarna för att effektivt bekämpa fattigdomen. Sveriges bistånd utgör fortsatt 1 procent av bruttonationalinkomsten.

Befäster överenskommen politik

Den biståndspolitiska plattformen samlar regeringens övergripande biståndspolitiska inriktning och prioriteringar. Den befäster överenskommen politik som tidigare utvecklats inom biståndet.

I den biståndspolitiska plattformen anger regeringen de ramar som gäller för det svenska biståndet. Regeringens viljeinriktning preciseras sedan i ett antal av regeringen beslutade, underliggande styrdokument, främst i form av regleringsbrev till myndigheter och så kallade resultatstrategier för biståndet.

Resultatstrategier styr

Resultatstrategier är regeringens sammanhållande instrument för att styra Sveriges internationella bistånd sedan 2013. Riktlinjerna för resultatstrategier tillämpas för både länder och regioner, inom samarbetet med och genom multilaterala organisationer och tematiskt inriktad biståndsverksamhet.

Ansvarigt departement