Vad vill Sverige med biståndet?

Målet för det svenska biståndet är att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Att bekämpa fattigdomen är i fokus för biståndet. Regeringen sätter kvalitet och resultat i centrum. Tre områden har särskilt prioriterats för en rättvis och hållbar utveckling: demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen samt klimat och miljö.

Ländernas egna strategier för fattigdomsbekämpning ska vara grunden för de insatser som Sverige gör inom utvecklingssamarbetet. Bistånd ska vara efterfrågestyrt. Beslut om prioriteringar och insatser ska i ökad utsträckning ske i de fattiga länderna, av regeringarna där och ländernas befolkningar. Det internationella utvecklingssamarbetet ska komplettera utvecklingsländers egna ansträngningar att åstadkomma utveckling.

Ökad mål- och resultatstyrning

Att få fram tydligare resultat i biståndet är prioriterat av regeringen. Nu genomförs därför en förstärkt resultatstyrning för att tydliggöra och systematisera uppföljningen av resultat mot uppställda mål. Det ligger helt i linje med den så kallade Parisdeklarationen som handlar om ökad effektivitet i det internationella utvecklingssamarbetet och som OECD-länderna och många samarbetsländer skrivit under.

Prioriterade områden

De tre områden regeringen särskilt valt att prioritera - demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen samt klimat och miljö - ska ses som preciseringar av vilken typ av utveckling regeringen vill se och vilka krav man ställer på utvecklingsprocessen. Prioriteringarna anger en särskild inriktning för det svenska biståndet som ska avspeglas i planeringen och genomförandet av insatser och program. De ligger också till grund för den kontinuerliga dialogen med samarbetsländerna när det gäller nationella strategier för att bekämpa fattigdomen.

Biståndspolitisk plattform

Den 13 mars 2014 fattade regeringen beslut om den biståndspolitiska plattformen i form av en skrivelse till riksdagen. Plattformen anger regeringens övergripande biståndspolitiska inriktning och innehåller principer och värderingar som vägleder det svenska biståndet. Fler än 120 remissinstanser, myndigheter och organisationer i det civila samhället inkom med synpunkter under remissförfarandet.