Stöd till organisationer i det civila samhället

Regeringen anser att det civila samhället spelar en viktig roll för nå konkreta resultat i utvecklingssamarbetet i syfte att minska fattigdomen. Det civila samhällets organisationer spelar också en alltmer framträdande roll inom det internationella utvecklingssamarbetet. De erkänns som legitima aktörer för fattigdomsbekämpning både i egenskap av organisatör av olika typer av tjänster och i sin roll som opinionsbildare, granskare, samarbets- och dialogpartner. Därmed är de både givare och mottagare av finansiellt stöd.

Målet för stödet till det civila samhällets aktörer är ett livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle i utvecklingsländer som bidrar effektivt, med ett rättighetsbaserat arbete, till minskad fattigdom i alla dess dimensioner. Stödet kan ske indirekt genom att bidra till ett gynnsamt samhällsklimat eller direkt genom samarbete med och finansiellt stöd till det civila samhällets organisationer.

Kriterier för stöd

I regeringens policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer, som antogs våren 2009, finns ett antal frågor av särskild vikt i stödet till det civila samhällets aktörer. De är:

  • I varje samarbetsland ska en sammantagen analys göras av det civila samhällets organisationer och dess förutsättningar för att nå uppsatta mål
  • Representativiteten och legitimiteten i varje organisation är grundläggande utgångspunkter för svenskt stöd, liksom en riskbedömning av organisationers finansiella och juridiska status
  • Finansiell självständighet för det civila samhället ska på sikt eftersträvas
  • Bättre samstämmighet och samordning mellan olika givare om målen med och formerna för stödet ska eftersträvas för att öka effektiviteten och måluppfyllelsen
  • Långsiktiga program och stöd till organisationerna kärnverksamhet ska prioriteras framför stöd till enskilda projekt. Stödet ska bidra till lokalt ägarskap och samarbetsorganisationernas egna system för planering och uppföljning ska användas
  • Finansiellt stöd kan antingen ske genom ansökan om bidrag eller genom upphandling för ett särskilt uppdrag

Läs mer under relaterat