Förteckning över myndigheter inom departementens verksamhetsområden

Till Regeringskansliets verksamhet hör myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.