Företagare med utländsk bakgrund

Det finns en stor outnyttjad tillväxtpotential bland företag ledda av personer med utländsk bakgrund. Viljan att växa är utbredd, men många företagare upplever svårigheter att få finansiering och saknar tillgång till kvalificerad rådgivning. Regeringen har därför avsatt 20 miljoner kronor om året 2008-2010 för att stärka företagandet bland personer med utländsk bakgrund.

Vart sjätte nytt företag startas av en person med utländsk bakgrund

År 2009 startades 10 044 företag av en person med utländsk bakgrund. Andelen nya företagare med utländsk bakgrund av det totala antalet nyföretagare uppgick därmed till 17 procent. Personer med utländsk bakgrund startade företag inom alla branscher, men något oftare inom handel, hotell och restaurang, transport, utbildning samt vård och omsorg. Personer med utländsk bakgrund startar oftast företag i något av de tre storstadslänen. År 2009 startade 38 procent i Stockholms län, 15 procent i Skåne län och 18 procent i Västra Götalands län.

Viljan att växa stor, men hinder finns

Cirka 11 procent av småföretagen i Sverige drivs av en person född utomlands. Det motsvarar nästan 25 000 småföretag. Med småföretag avses här företag med upp till 50 anställda och en omsättning på minst 200 000 kronor per år.

Likheterna mellan småföretag ledda av personer födda utomlands och företag ledda av personer födda i Sverige är större än skillnaderna. Det finns dock några viktiga skillnader. Utlandsfödda småföretagare är mer positiva till att låta det egna företaget växa och till att anställa fler jämfört med svenskfödda företagare. Utlandsfödda företagare upplever dock i högre grad att det finns hinder som begränsar tillväxten, såsom bristande tillgång till kapital, både lån och externt ägarkapital och avsaknad av nätverk. Det innebär att den tillväxtpotential som utlandsfödda småföretagare besitter inte till fullo tas tillvara.

Regeringen vidtar åtgärder för att ta tillvara tillväxtpotentialen

Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet. För att nå målet arbetar regeringen för att det ska vara självklart, enkelt och mer lönsamt att starta och driva företag. För att nå dit krävs bland annat en fungerande kapitalförsörjning och tillgång till information och rådgivning för företag, vilket många utlandsfödda företagare inte upplever finns i dag. Regeringen anser därför att riktade satsningar är nödvändiga för att stärka företagandet bland personer med utländsk bakgrund och har avsatt 20 miljoner kronor till Tillväxtverket per år 2008-2010. Tillväxtverkets roll är att stärka regional utveckling och underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige.

Program för företagare med utländsk bakgrund

Tillväxtverket har under perioden 2008-2010 drivit ett treårigt program för att stärka företagandet bland personer med utländsk bakgrund. Programmet har bestått av fyra insatsområden:

  • Kunskap och attityder inom det finansiella systemet
  • Nätverk som stöd för utveckling
  • Bättre rådgivning till företagare med utländsk bakgrund
  • Kunskap om företagare med utländsk bakgrund

Programmets fokus har varit stöd till bättre rådgivning till företagare med utländsk bakgrund. Offentliga och privata aktörer över hela landet har getts möjlighet att söka medel för medfinansiering av verksamhet som syftat till att ge företag bättre förutsättningar att växa, både nationellt och internationellt. En annan viktig del av programmet har varit stöd till mentorprogram och nätverk för företagare med utländsk bakgrund.

Kulturbanken och Finansieringsspelet ska bygga broar mellan företagare och banker

Inom programmet har Tillväxtverket även arbetat tillsammans med aktörer inom den finansiella sektorn, däribland stiftelsen IFS och SEB, för att öka kunskaperna om den tillväxtpotential som utlandsfödda företagare besitter och därmed öka gruppens möjligheter att få finansiering. Detta samarbete har resulterat i Kulturbanken, ett lärande webbspel kring sociala koder i olika kulturer. Spelet riktar sig till bankanställda för att öka förståelsen mellan banker och företagare med utländsk bakgrund. Samarbetet har även resulterat i Finansieringsspelet, som hjälper entreprenörer att förebereda sig inför det personliga mötet med banken. Spelet bygger bland annat på information hur banker resonerar när de går igenom en låneansökan, vilka krav de ställer och vad de grundar en objektiv kreditbedömning på. Syftet med Kulturbanken och Finansieringsspelet är att stärka banden mellan företagare med utländsk bakgrund och svenska banker.

Antologi - Möjligheternas marknad

Vidare har Tillväxtverket arbetat med att ta fram mer kunskap om denna grupp av företagare. Detta har bland annat resulterat i antologin Möjligheternas marknad som ger en aktuell översikt av forskningsläget rörande företagande, migration och tillväxt och presenterar aktuell data om företagare med utländsk bakgrund i Sverige. Antologin innehåller även följeforskning på flera av programmets insatser, däribland mentorskaps- och rådgivningsinsatser.

Företagare med utländsk bakgrund stärker Sveriges handel med omvärlden genom projektet Kosmopolit

Projektet Kosmopolit är regeringens särskilda satsning för att ta tillvara den kompetens och kunskap om utländska marknader som företagare med utländsk bakgrund besitter. Syftet är att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Sverige att ta sig ut på exportmarknaden och därmed öka sysselsättningen och tillväxten i Sverige.

I satsningen ingår flera åtgärder för att stödja små och medelstora företag. Regeringen har bland annat avsatt medel till Exportrådet för att bilda nätverk för företagare med utländsk bakgrund. Hittills har sex nätverk startats, i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Halland, Östergötland och Västerbotten.

Exportrådet har dessutom skapat en ambassadörsgrupp, bestående av framgångsrika och erfarna utlandsfödda företagare. Med hjälp av ambassadörsgruppen har Exportrådet bland annat utvecklat en Kosmopolit Kompetensbank på nätet. Målet med kompetensbanken är att underlätta samverkan och affärskontakter mellan "Kosmopolit"-företagare och andra företagare i syfte att ta vara på de kunskaper och erfarenheter från branscher, länder och marknader som dessa företagare har.

Sverige har en internationell befolkning

Ur ett internationellt perspektiv har Sverige en förhållandevis stor utlandsfödd befolkning, med var sjätte person i arbetsför ålder född utomlands. Invandringen till Sverige tog fart efter andra världskriget och förenklat kan man säga att invandringen har gått från att möta den svenska arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft till att möta flyktingars akuta behov av ett nytt samhälle att leva i. Det innebär att över tid har sammansättningen av den utlandsfödda befolkningen, både vad gäller födelseland och invandringsskäl, förändrats. I dag härrör de största invandrade grupperna i tur och ordning från Finland, det forna Jugoslavien, Irak, Iran och Polen.