Beräkningsunderlag för dagersättning - sjukpenning, föräldrapenning m.m.

Ds 1999:19

Utgiven:
maj 1999

Typ:
Departementsserien (Ds)

Avsändare:
Socialdepartementet

Projekt Reformerad Förtidspension m.m.

Sammanfattning

Huvudprincipen för beräkningsunderlag för dagersättning är att det skall grundas på de inkomster den försäkrade beräknas ha antingen under sex månader framåt i tiden eller har haft sex månader bakåt eller, beträffande företagare, taxerad inkomst under ett eller flera år. Vidare kommer den försäkrades anställnings- och andra förvärvsförhållanden få avgörande betydelse för vilket beräkningsalternativ som kommer att bli tillämpligt. Försäkringskassan har i dag en vidsträckt utredningsskyldighet. Det har bedömts att ansvaret i större utsträckning bör kunna läggas på den försäkrade. Det föreslås därför att den försäkrade skall lämna uppgifter om sina inkomst- och förvärvsförhållanden när han eller hon gör anspråk på ersättning som grundas på beräkningsunderlag för dagersättning. Om försäkringskassan begär det skall den försäkrade enligt förslaget styrka sina uppgifter.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)