Försäkringskassan

SOU 2004:127

Utgiven:
16 december 2004

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Socialdepartementet

Slutbetänkande från GEORG, Försäkringskassans GEnomförandeORGanisation

Författare:
Ordförande Jan Rydh

Sammanfattning

GEORG har formulerat Försäkringskassans uppdrag i termer av snabb och rättssäker handläggning så att medborgare i rätt tid får det beslut och den ersättning man har rätt till, information till medborgare om skyldigheter och rättigheter, samordning av insatser för att underlätta återgång till arbete samt uppdrag att vara en utredande stabsmyndighet till regeringen.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)