Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser

Prop. 2005/06:167

Utgiven:
21 mars 2006

Typ:
Proposition

Avsändare:
Finansdepartementet

Sammanfattning

Regeringen föreslår att en ny miljöklass - miljöklass 2005 PM - inrättas för dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar med partikelutsläpp som är högst 5 mg/km. De fordon som uppfyller kraven i miljöklass 2005 PM får en tillfällig lättnad i fordonsskatten. Skattelättnaden blir 6 000 kr och gäller om skatteplikten för bilen har inträtt för första gången före utgången av 2007. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

Regeringen föreslår också att tunga bussar och tunga lastbilar får en lägre fordonsskatt om de har motorer som uppfyller de avgaskrav som blir obligatoriska den 1 oktober 2006, dvs. miljöklass 2005, eller strängare avgaskrav. Dessa nya regler föreslås träda i kraft den 1 oktober 2006.

De nya reglerna syftar till att öka miljöstyrningen och stimulera till köp av mer miljövänliga fordon.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)