Nationell strategi för att möta hotet från terrorismen

Att bekämpa terrorism kräver ett stärkt samarbete över nationsgränserna och över olika politikområden. I den nationella strategin redovisas åtgärder för att förebygga uppkomsten av terrorism, förhindra terroristattentat och förbereda för det fall ett terroristattentat ändå inträffar. I strategin framförs synen på utgångspunkterna, målsättningarna och inriktningen för svensk bekämpning av terrorism.

Spindelnät

Sveriges förmåga att möta hotet från terrorism är väl utvecklad. Attentat i Sverige och mot svenska intressen har avvärjts. Sverige har bistått andra länder med att förhindra attentat. I februari 2008 redogjorde regeringen för sin syn på svensk bekämpning av terrorism genom en skrivelse till riksdagen (skr. 2007/08:64). Regeringen har sedan dess skapat förutsättningar för en mer effektiv bekämpning av terrorism. Samtidigt har förbättringar införts för rättssäkerheten och tillsynen på området. Sveriges förmåga kan utvecklas och förbättras ytterligare genom att ta till vara erfarenheter från attentat och andra händelser.

Här presenteras en uppdaterad nationell strategi mot terrorism (skr. 2011/12:73) i syfte att tydliggöra regeringens utgångspunkter och redogöra för hur Sverige möter hotet från terrorism. Målsättningarna ger den huvudsakliga strategiska inriktningen för det kommande arbetet och ska följas upp kontinuerligt.

Terrorismen i dag

Terrorism är ingen ny företeelse, utan en del av det moderna Europas politiska historia.

Terrorism är ingen ny företeelse, utan en del av det moderna Europas politiska historia. Ur ett internationellt perspektiv sker de flesta terroristattentaten i konfliktdrabbade områden utanför Europa. I Europa står lokala nationalistiska och separatistiska grupper för de flesta attentaten. Aktörer inspirerade av al-Qaida strävar efter attentat med högt antal civila dödsoffer och de utgör fortfarande ett hot. Hotet från terrorism har förändrats de senaste åren med en ökad risk för attentat utförda av personer som agerar i huvudsak ensamma.

Det direkta terroristhotet mot Sverige och svenska intressen har tidigare bedömts vara låg, men hotbilden kan snabbt förändras och sedan slutet av 2010 bedöms den vara förhöjd.

Begreppet terrorism rymmer fler företeelser än planering och utförande av attentat. Det kan handla om propaganda och spridning av våldsbudskap, insamlande av pengar och stöd till terroristnätverk, indoktrinering, rekrytering till självmordsattentat, utbildning i terroristaktioner eller bombtillverkning.

Strategi mot terrorism

Strategin är uppdelad i tre huvudsakliga delar: hotbilden mot Sverige, utgångspunkter i kampen mot terrorism och målsättningar och åtgärder.

Hotet från terrorism är föränderligt över tid. Utförda attentat och avbrutna attentatsplaner har visat att det finns en verklig risk för terroristattentat i Sverige eller mot svenska intressen.

En utgångspunkt är att terrorism endast kan bekämpas effektivt med medel och för ändamål som hör hemma i ett öppet, demokratiskt och rättssäkert samhälle. Internationell rätt, inklusive mänskliga rättigheter, ska respekteras nationellt och internationellt. Demokratin ska skyddas utan att skada de värden som ska försvaras. Hur regeringen vill att Sverige ska möta hotet från terrorism är i strategin beskrivet under tre områden:

  • förebygga uppkomsten av terrorism
  • förhindra terroristattentat
  • förbereda för det fall ett attentat inträffar

Förebygga terrorism syftar till att minska personers och gruppers vilja att begå eller stödja terroristbrottslighet. Arbetet inkluderar ansträngningar för att försöka identifiera och minska möjliga grogrunder för terrorism. Förebyggande arbete består även i att stärka de demokratiska värderingarna. Målsättningen är bland annat att bidra till en väl fungerande demokrati och ett öppet och tolerant samhälle där det finns förutsättningar för diskussion och debatt.
Förhindra terroristattentat syftar till att upptäcka och minska hot samt stoppa pågående attentat eller förberedelser. Förhindrande av attentat innebär också att utreda terroristbrottslighet och ställa ansvariga personer till svars för sina gärningar. En av målsättningarna är att ge ansvariga myndigheter inom rättsväsendet förutsättningar för att på ett effektivt och rättssäkert sätt kunna upptäcka och stoppa planer på terroristattentat.

Att förbereda oss för det fall ett terroristattentat inträffar syftar till att skapa adekvat skydd för individer och samhällsviktiga funktioner, it-system och anläggningar. Förberedelsearbetet handlar också om att effektivt använda samhällets samlade resurser för att kunna hantera konsekvenserna av ett attentat. Regeringens målsättningar är bland annat att förbättra och öka sektorsövergripande planering och övning och på det sättet skapa skydd och stärka förmågan att motstå och hantera de störningar i samhället som kan bli följden av ett terroristattentat.

Med denna helhetssyn på terrorism strävar regeringen efter att effektivt möta hotet med osviklig respekt för våra grundläggande värderingar.