Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Samtidigt inrättades Diskrimineringsombudsmannen, som har tillsyn över att lagen följs.

Diskrimineringsförbudets omfattning

I diskrimineringslagen gäller förbudet mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder. Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) inrättades den 1 januari 2009 och har tillsyn över att diskrimineringslagen följs. DO utreder bland annat anmälningar om diskriminering och granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder för att förebygga diskriminering.

Rätt för intresseorganisationer att föra talan

Diskrimineringslagen ger rätt till vissa ideella föreningar att i domstol föra talan för enskilda personer. För att få föra talan ska den ideella föreningen enligt sina stadgar ta tillvara sina medlemmars intressen. Föreningen ska även ha intresse i saken och ekonomiska förutsättningar att föra talan och även i övrigt vara lämpad att företräda den enskilde.

Ersättning vid diskriminering

Vid överträdelse av diskrimineringslagen kan diskrimineringsersättning utgå. Diskrimineringsersättningen ska både vara en ersättning för den kränkning som diskrimineringen innebär och samtidigt avskräcka från diskriminering.

Fakta om diskrimineringslagen

SJU OLIKA DISKRIMINERINGSGRUNDER
Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av:
- kön
- könsöverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionshinder
- sexuell läggning
- ålder.

DISKRIMINERINGSFÖRBUDENS OMFATTNING
Diskrimineringslagen innehåller diskrimineringsförbud som gäller:
- arbetslivet
- utbildningsverksamhet
- arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
- start eller bedrivande av näringsverksamhet
- yrkesbehörighet
- medlemskap i vissa organisationer
- varor, tjänster och bostäder
- allmän sammankomst och offentlig tillställning
- hälso- och sjukvården
- socialtjänsten
- socialförsäkringen
- arbetslöshetsförsäkringen
- studiestöd
- värnplikt och civilplikt
- offentlig anställning.