Kosovo

Sverige har sedan 1999 ingått i Kfor (Kosovo Force). Kfor har under Natos ledning och med mandat från FN haft till uppgift att upprätthålla en fredlig och säker miljö i Kosovo och samtidigt stödja FN:s övergångsadministration och det internationella samfundets övriga civila insatser. Under 2008 förklarade sig Kosovo självständigt. Kfor genomgår nu en successiv neddragning och omstrukturering med en minskning av traditionella militära styrkor.

Kfor-styrkan som helhet reduceras nu successivt. Man har gått från en styrka på cirka 50 000 soldater i början av 2000-talet till dagen cirka 6 150 soldater från 31 länder. Fortsatt reduceringar av den militära närvaron kommer att ske när den säkerhetsmässiga och politiska utvecklingen så tillåter. På sikt kommer de militära förbanden att helt fasas ut.

Sveriges militära bidrag

Liksom många andra truppbidragarländer har Sverige anpassat sig till omstruktureringen av Kfor som helhet. I takt med att säkerhetsläget blivit mer stabilt, har också vi minskat storleken på vårt bidrag till att det senaste året omfatta omkring 50 personer på plats.

Det sista svenska skyttekompaniet i Kfor roterade hem år 2010. Därefter har det svenska bidraget fokuserats till främst samverkan- och observatörsuppdrag. Samtidigt har vi övergått till att alltmer koncenterara vårt stöd till SSR-verksamhet, det vill säga stöd till säkerhetssektorreform. Med det menas rådgivning och stöd för att Kosovo ska kunna bygga upp en egen armé och poliskår, detta i enlighet med demokratiska principer. (Läs mer om SSR i länken till höger.)

Inom ramen för det svenska SSR-stödet har vi under det gångna året bland annat bistått med röjning av odetonerad ammunition i Pristina. Därtill har Kosovos försvarsmakt deltagit i utbildning inom räddningstjänst i Sverige.

Den 20 oktober 2013 avvecklades det svenska förbandet helt och insatsen inom Kfor anses avslutad. (Så när som på enstaka stabsofficerare.) Därmed går Sverige in i nästa fas av sitt långsiktiga engagemang i Kosovo, där vi fortsätter att stödja uppbyggnaden av Kosovos säkerhetsstyrkor och statsförvaltning.

Beslutet att lämna Kfor grundar sig i en proposition antagen av riksdagen 2011.

Eulex - Så stödjer vi uppbyggnaden av Kosovos statsförvaltning

Eulex är EU:s civila insats i Kosovo som implementerades under 2008. Insatsens uppgift är att understödja landet i uppbyggnaden av ett väl fungerande rättsväsen. (polis, domstolar och kriminalvård, samt ett tullväsende.)
EULEX ska ha vissa begränsade exekutiva befogenheter så länge Kosovo inte förmår att utöva ansvaret själv på dessa områden.

Sverige bidrar med sekonderad personal till alla sektorer i insatsen.

Säkerhetsläget i dagens Kosovo

Situationen i Kosovo är i dagsläget huvudsakligen stabilt även om det finns regionala skillnader. I norr, i gränsområdet mot Serbien, sker enstaka attentat riktade mot Eulex och kosovansk tull och polis men tendenserna är avtagande och utsikterna bedöms goda för att situationen ska normaliseras.

Fakta om insatsen

- Sverige inledde sitt militära bidrag år 1999, i oktober

- Sammanlagt har cirka 9000 svenskar tjänstgjort vid kontingenten

- Under åren har sju svenskar stupat i insatsen. De har förolyckats utanför strid.