Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Krafttag mot den växande vildsvinsstammen

Vildsvinsstammen har ökat drastiskt de senaste åren och det finns i dag över 80 000 vildsvin och om inget görs beräknas stammen öka till omkring 200 000 inom några år.

Den kraftiga ökningen har lett till fler trafikolyckor samt till omfattande skador på tomt- och åkermark. Utfodring av djuren riskerar även att orsaka sjukdomar som kan spridas till tama djur. Regeringen har därför i dag fattat en rad beslut om kraftfulla åtgärder för att förbättra jakt och förvaltning av vildsvin.


Antalet trafikolyckor med vildsvin har ökat med drygt 70 procent det senaste året. Mest drabbat är södra Sverige och särskilt Skåne. De senaste tre åren har antalet olyckor ökat med 150 procent. Även markägare och villatomter drabbas hårt när vildsvinen drar fram. Kostnaderna för vildsvinsskador är stora och ökar år för år.


Det förekommer även utfodring med mat som gör att djuren far illa. Utfodring sker med foder som bland annat ger djuren karies och stör reproduktionen. Det finns även utfodring som riskerar att sprida sjukdomar. Vildsvinen riskerar i sin tur att överföra sjukdomar till tama djur.


- Det finns ett stort behov av förbättrad förvaltning av vildsvinen och förenklingar för att kunna jaga djuren. Många människor påverkas i dag av vildsvinen och problemen kommer att öka om inte något görs, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.


För att åtgärda problemen har regeringen fattat flera beslut. Vildsvinen är nattdjur och från den 1 februari 2009 blir det tillåtet med belysning vid utfodringsplatser som ger möjlighet till bättre och säkrare jakt. Vid behov blir det även möjligt med ljusförstärkning i sikten på vapnen.


Jordbruksverket tillsammans med Naturvårdsverket ska utreda möjligheter till tydligare regler för utfodring och åtling.


Frivilliga jägarorganisationer tillsammans med markägare och hundägare ska arbeta fram säkra jaktmetoder för vildsvin. Naturvårdsverket ska arbeta fram nationella förvaltningsplaner för vildsvin.


- De kraftfulla åtgärder som regeringen har beslutat om ger nu möjligheter till bättre förvaltning av vildsvinen och även möjlighet till en bättre jakt som minskar problemen både för människor och djur, avslutar Eskil Erlandsson.


Besluten i korthet


Jakten underlättas

Fast belysning får användas vid åtelplats i syfte att underlätta jakten. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta om elektroniska bildförstärkare. Elektronisk bildförstärkare används vid jakt i mörker exempelvis vid skyddsjakt i skadedrabbad gröda. Detta träder i kraft den 1 februari 2009.


Utfodring av vildsvin kan komma att regleras

Jordbruksverk ges i uppdrag att se över möjligheten att föreskriva om utfodring av vildsvin och Naturvårdsverket ges i uppdrag att besluta om föreskrifter när det gäller åtling för jakt efter vildsvin.


Försäljningen av produkter från vildsvin kan komma att underlättas

Livsmedelsverket ges i uppdrag att undersöka möjligheten att försälja mindre mängder vildsvin utan att de passerar en vilthanteringsanläggning.


En nationell förvaltningsplan för vildsvin upprättas

Naturvårdsverket ges i uppdrag att ta fram en nationell förvaltningsplan för vildsvin. Planen ska bland annt utgöra ett kunskapsstöd i länsstyrelsernas arbete med förvaltning av vildsvin.


Jaktmetoder och hundanvändning vid jakt ses över

Svenska Jägareförbundet får efter samråd med Jägarnas Riksförbund och Svenska Kennelklubben i uppdrag att se över de jaktmetoder som används vid jakt efter vildsvin i syfte att utforma rekommendationer för vildsvinsjakt. Även hundanvändning vid jakt efter vildsvin och sådan jaktträning ska ses över.


Ekologisk grisproduktion

Jordbruksverk får i uppdrag att utreda och lämna förslag på lösningar som kan begränsa vildsvinens påverkan på ekologisk grisproduktion.


Inventering av vildsvinspopulationen

Svenska Jägareförbundet ges i uppdrag att utforma metoder för att kunna följa vildsvinsstammarnas utveckling på lokal och regional nivå. Naturvårdsverket aviserar i en rapport till regeringen att man avser att ge Viltskadecenter i uppdrag att ta fram metoder för att inventera skador av vildsvin. Tillsammans med viltolycksstatistik om vildsvin kan dessa metoder att fastställa stammarnas storlek bidra till att underlätta för en god vildsvinsförvaltning.


Kontakt

Therese Nerlund
work 08-405 10 00
Magnus Kindbom
work 08-405 10 00