Nyhetsbrev om transporter och infrastruktur
11 september 2014

Åtgärder mot den illegala yrkestrafiken

Regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg är en prioriterad fråga för regeringen. Det är helt oacceptabelt om seriösa näringsidkare får lida för att andra inte följer regelverket. En effektiv tillsyns- och kontrollverksamhet är grundläggande för trafiksäkerheten och för en sund konkurrens inom vägtransportmarknaden.

För att få ett bra underlag för åtgärder har regeringen hållit en rad aktörsmöten och vidare gett i uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen att ta fram underlag för effektiva åtgärder för en bättre regelefterlevnad. Regeringen har utifrån dessa underlag föreslagit följande för att bekämpa fusket:

1. Kraftiga sanktionsavgifter för den som bryter mot Cabotage-bestämmelser. Avgift upp till 40 000 kronor.

Cabotagetransport är en transport som ett utländskt transportföretag utför i ett annat land. Transportföretaget, och föraren av transporten, är skyldiga att följa gällande EU-gemensamma regler. Följs inte reglerna riskerar konkurrensen att snedvridas. Dagens sanktionssystem för överträdelse - böter - är inte tillräckligt effektivt.

2. Tydligare krav på vilka bevishandlingar som ska medtas i lastbilen.

Vid cabotagetransporter ska föraren kunna visa att transporten sker enligt gällande EU-gemensamma regler. För att ytterligare stärka och effektivisera kontrollerna av cabotagetransporter har regeringen därför beslutat om en förordningsändring.

3. Ny möjlighet att klampa fordon som inte betalar sanktionsavgifterna på plats

En polisman eller tulltjänsteman har i dag befogenhet att hindra fortsatt färd, antingen av trafiksäkerhetsskäl eller för att säkerställa betalningen av sanktionsavgift. Det finns dock inga bestämmelser om vad polisen eller tullen får göra för att säkerställa att besluten följs. Detta har lett till svårigheter att tillämpa och verkställa sådana beslut. Det har också förekommit att fordonet har kört vidare, trots att ett förbud har meddelats. Fordonet kan då förses med en särskild låsanordning, så kallad klampning.

För att stärka konkurrenskraften inom svensk åkerinäring arbetar regeringen också för att:

  • tillåta längre och tyngre fordon i Sverige. 74-tons lastbilar bör tillåtas redan under nästa år
  • trängselskatten ska gälla även utländska fordon
  • inte införa en kilometerskatt i Sverige
  • satsa 155 miljarder på underhåll av svenska vägar, samt
  • bygga Förbifart Stockholm, bygga ut E20 genom Västra Götaland till fyrfältsväg, bygga ut E22 genom Skåne, genomföra satsningar på E10 och E14, bygga ut E4 i Ljungby och Förbifarten i Söderköping, bland annat.
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
work08-405 10 00
e-post till departementet

I Nyhetsbrevet om transporter och infrastruktur

kan du läsa om vad som händer inom transportområdet på Näringsdepartementet.