Nyhetsbrev om transporter och infrastruktur
29 april 2014

Infrastrukturministern har ordet

Regeringen beslutade nyligen om en historisk satsning på infrastrukturen i den nationella transportplanen för 2014-2025. Regeringen gör satsningen för att säkra möjligheterna till en bra arbetspendling och möta företagens behov av fungerande godstransporter. Totalt satsas 522 miljarder kronor under perioden 2014-2025 för att skapa möjligheter för högre tillväxt och fler jobb i hela landet.

522 miljarder kronor är en ökning med hela 20 procent från föregående planperiod. Av detta satsar regeringen 241 miljarder kronor till drift och underhåll, varav 155 miljarder kronor till väg och 86 miljarder kronor till järnväg. Totalt satsas 281 miljarder kronor för att utveckla och bygga ut infrastrukturen.

Om du är nyfiken på vad som händer i just ditt län kan du besöka vår webbsida nationellaplanen.se. Där finns de flesta satsningar nedbrutna på regional och lokal nivå, med ingående information om de enskilda projekten.

Önskemålen inför beslutet har varit stora. Samtidigt ska vi komma ihåg att det aldrig har satsas så mycket på infrastrukturen som regeringen gör just nu. Det är en politik för att skapa en långsiktighet och ett tryggt transportsystem för alla landsändar med en hög flexibilitet om förutsättningarna skulle ändras. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller det vi lovar och vi finansierar allt krona för krona.

Vänliga hälsningar
Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister

 

Regeringen föreslår tuffare regler mot fordonsrelaterade skulder

Den 20 mars lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om rätt att ta ett fordon i anspråk för betalning av fordringar på vissa skatter och avgifter. Syftet är att minska fordonsrelaterade skulder till det allmänna och att minska möjligheten att använda så kallade fordonsmålvakter.

 

Foto: Katja Kircher

Trafiksäker användning av mobiltelefon

Transportstyrelsen har med anledning av ett regeringsuppdrag redovisat åtgärder för att stödja en trafiksäker användning av mobiltelefon och kommunikationsutrustning under färd.

 

Foto: Fancy/Johnér

Stärkt konkurrenskraft för svensk sjöfart

Regeringen utvidgar nu sjöfartsstödet till att omfatta olika typer av fartyg. Detta gör regeringen genom en förordningsändring som kommer att träda i kraft den 1 juni 2014. Syftet är att jämna ut konkurrensnackdelar för svenskregistrerade fartyg och förhindra utflaggning.

 

Enklare att följa upp trafiksäkerhetsbrott inom EU

Regeringen beslutade den 20 mars 2014 att utfärda en lagändring gällande internationellt polisiärt samarbete för att göra det lättare för myndigheter inom EU att följa upp trafiksäkerhetsrelaterade brott.

 

Foto: Regeringskansliet

Aktörsmöte om regelefterlevnad på väg

Den 18 mars träffade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd aktörer för att diskutera regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Bakgrunden till mötet är den fördjupade rapport om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg som Transportstyrelsen överlämnade till regeringen den 28 februari. Rapporten har skickats på remiss och remissvaren för delredovisning 2 och 3 har kommit in till Näringsdepartementet. Remissvaren för delredovisning 1 ska lämnas i slutet av april.

 

Foto: Elisabeth Zeilon, Plattform och Fancy, alla Johnér, samt SAS

12 000 miljoner euro satsas på projekt i transportsektorn

Fonden för ett sammanlänkat Europa medfinansierar projekt kopplade till transportsektorn. Redan i höst gör EU-kommissionen utlysningar som baseras på arbetsprogram som omfattar 12 000 miljoner euro. Den 19 maj bjuder Näringsdepartementet in till informationsmöte om vilka typer av projekt som går att söka bidrag för, hur processen ser ut och hur man söker bidrag.

 

21 transportprojekt får ansöka om EU-pengar

Regeringen beslutade den 27 februari att tillstyrka 21 projekt som önskar ansöka om bidrag ur EU:s TEN-T budget. Projekten omfattar väg, järnväg, luft och sjöfart.

 

Tysklands statssekreterare för transport och infrastruktur Rainer Bomba, här tillsammans med statssekreterare Ingela Bendrot Foto: Regeringskansliet

Effektivare vägtransporter i fokus vid besök i Polen och Tyskland

Den 3-4 februari besökte statssekreterare Ingela Bendrot Warszawa och Berlin för att diskutera EU:s förslag om mått och vikt för till exempel lastbilar som just nu förhandlas i rådet. Frågan är högprioriterad av regeringen för att utveckla vägtransportmarknaden mot högre effektivitet och minskade utsläpp.

 

Hur jämställda är förarproven?

För att säkerställa kvinnors och mäns lika möjligheter att ta körkort fick Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) i slutet av januari i uppdrag av regeringen att analysera förarprov ur ett genusperspektiv. Arbetet ska ske i samråd med berörda aktörer och i analysen bör även ingå en analys av om det finns skillnader i förberedandet inför både det teoretiska och praktiska proven.

 

Rapporten Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Effektivare arbete mot rattfylleri

Trafikverket redovisade i slutat av april sin rapport av regeringsuppdraget om samarbetsformen SMADIT, riktat mot rattfyllerister. Tanken är att ytterligare förbättra samarbetet mellan lokala myndigheter så att gripna rattfyllerister snabbt ska kunna få kontakt med beroendevården. Trafikverket har i uppdraget samarbetat med Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen, Socialstyrelsen och flera andra berörda intressenter.

 

Undersökning av olyckor

Utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökningar av olyckor överlämnade den 23 april sitt delbetänkande Olycksregister och djupstudier på transportområdet, SOU 2014:24. Syftet är att arbetet med olycksregister och de olycksutredningar som sker ska ge ett bra underlag för det fortsatta säkerhetsarbetet. Delbetänkandet handlar främst om vägtrafikolycksregistret Strada och Trafikverkets djupstudier vid dödsolyckor inom väg- och järnvägstrafiken.

 

Ministerrådet överens om Europeiska järnvägsbyråns verksamhet

På rådsmötet den 14 mars kom EU:s transportministrar överens om Europeiska järnvägsbyråns verksamhet. Därmed har rådet förhandlat färdigt den tekniska delen av fjärde järnvägspaketet. Statssekreterare Ingela Bendrot representerade Sverige vid mötet i Bryssel.

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
work08-405 10 00
e-post till departementet

I Nyhetsbrevet om transporter och infrastruktur

kan du läsa om vad som händer inom transportområdet på Näringsdepartementet.