Svenska ambassaders och konsulats arbete med migrations- och viseringsfrågor

Utlandsmyndigheterna (ambassader och konsulat) bevakar och rapporterar om frågor som rör migration och flyktingar. De hanterar även ansökningar om viseringar och uppehållstillstånd samt biträder Migrationsverket och Polisen i ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Utlandsmyndigheternas bevakning och rapportering kan till exempel avse situationen vad gäller mänskliga rättigheter och situationen för minoriteter och andra utsatta grupper, flyktingsituationer och förhållandena i flyktingläger, migrationsströmmar och frågor som rör människosmuggling och illegal invandring. Rapporteringen och bevakningen är generellt viktig när migrationspolitiken utformas.

Efterfrågestyrd och författningsreglerad verksamhet

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Visering
194000
214000
227000
234000
196000
206000
Uppehålls- och arbetstillstånd
35000
42000
63000
71000
74000
73000
Totalt
229000
256000
290000
305000
270000
279000
 

Under 2010 inkom till utlandsmyndigheterna 206 000 ansökningar om viseringar och 73 000 ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd i anknytningsärenden. Cirka 98 procent av viseringsärendena hanterades på utlandsmyndigheterna medan 2 procent eller cirka 4 200 viseringsärenden överlämnades till Migrationsverket. Andelen bifall i viseringsärenden var drygt 91 procent.

Utlandsmyndigheterna är självständiga myndigheter när det gäller att fatta beslut i ärenden rörande Schengenviseringar. I de fall utlandsmyndigheterna är osäkera på hur en viseringsansökan bör bedömas kan dock myndigheten överlämna ärendet till Migrationsverket för avgörande. Om en ansökan avslås kan ärendet överklagas.

När det gäller ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning gör utlandsmyndigheterna intervjuer med den sökande medan Migrationsverket intervjuar referenspersonen i Sverige. Beslut i dessa ärenden fattas i båda fallen av Migrationsverket.

Utlandsmyndigheterna har också i vissa fall behörighet att bevilja uppehållstillstånd.

Migrationsverket och Polisen kan anlita en utlandsmyndighet för att få svar på frågor i ett ärende. Det kan röra allmänna förhållanden i verksamhetslandet eller mer individrelaterade frågor, bedömningar, verifikationer med mera.

VIS - ett gemensamt informationssystem för Schengenvisum

Tisdagen den 11 oktober 2011 börjar det gemensamma informationssystemet för Schengenvisum, VIS, att användas på utlandsmyndigheterna i Nordafrika. Informationssystemet är ett utbyte av uppgifter mellan Schengenländerna. VIS kommer under ledning av EU-kommissionen att införas samordnat i samtliga medlemsländer.

Migrationsexperter

Vid de svenska utlandsmyndigheterna finns migrationsexperter, det vill säga tjänstemän som har en mer specialiserad kompetens inom migrationsområdet. Dessa placeras exempelvis i länder från vilka många asylsökande kommer, länder från vilka det förekommer människosmuggling och olaglig invandring samt i de länder där ambassaden har en stor andel viseringsärenden.