Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Landsting som skapar säkrare vård får dela på 400 miljoner

Regeringens satsning på patientsäkerhet ska stimulera landstingen att skapa en säkrare vård. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i en överenskommelse enats om en prestationsbaserad ersättningsmodell för patientsäkerhetsarbete i landstingen.
De landsting som åstadkommer förbättringar får dela på 400 miljoner.
- Jag har en nollvision för vårdskador. Ingen patient ska behöva drabbas av en skada som kunde ha undvikits, säger socialminister Göran Hägglund.

Överenskommelsen syftar till att, genom ekonomiska incitament och med patientens behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet i landstingen. Satsningen omfattar all vård som finansieras av landstingen, oavsett aktör.


- Vi är mycket nöjda med den överenskommelse som vi nu träffat. Den är helt i linje med den patientsäkerhetssatsning som landstingen och SKL startade för tre år sedan. Det här ger ännu bättre möjligheter för patienterna att få en säkrare vård, säger Anders Knape, ordförande för SKL.


Under 2011 avsätter regeringen 500 miljoner kronor i statsbudgeten för att utveckla patientsäkerheten. För 2012-2014 har regeringen beräknat 675 miljoner kronor per år. Huvuddelen av dessa medel är avsedda för det prestationsbaserade stimulansbidraget. För 2011 betalas pengarna ut till landstingen i slutet av året baserat på uppnådda resultat januari-september. Överenskommelsen gäller till och med den 31 december 2014 och revideras årligen.


Utgångspunkten för satsningen är regeringens nollvision för undvikbara vårdskador. Målet är att arbetet inom ramen för överenskommelsen ska bli en integrerad del av landstingens ordinarie verksamhet och att effekterna av stegen mot en nollvision bli tydliga - både för landstingen och för skattebetalarna.


Enligt lagen avses med patientsäkerhet skydd mot vårdskada. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.


Grundkrav i uppgörelsen för 2011

En förutsättning för att ett landsting ska få del av medlen för 2011 är att vårdgivarna har:
- upprättat en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med den nya patientsäkerhetslagen.
- inrättat en lokal Stramagrupp, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, senast den 30 september 2011.
- deltar i den nationella patientenkät för primärvården som kommer att genomföras under 2011.
- tagit väsentliga steg i införandet av Nationella patientöversikten (NPÖ), ett system för att vården ska ha tillgång till viktig information om patienten, oberoende av var patienten vårdas.


Prestationskrav

Landsting som uppfyller kraven kan få del av de 400 miljonerna 2011, om de uppfyller indikatorer inom specificerade problemområden.


- 100 miljoner för landsting som mäter patientsäkerhetskulturen på minst 25 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen.
- 100 miljoner för landsting som mäter följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler på minst 75 procent av alla avdelningar på alla sjukhus inom slutenvården.
- 100 miljoner för landsting som mäter förekomst av trycksår på minst 50 procent av alla avdelningar på alla sjukhus.
- 100 miljoner för landsting som minskar sin antibiotikaförskrivning inom öppenvården. Det långsiktiga målet till 2014 är högst 250 recept per 1 000 invånare.


Kontakt

Martin Kits
Presschef hos Göran Hägglund
Irene Tinglöv
Pressekreterare på SKL
070-692 44 37