"Inte bara Samhall" - Nya möjligheter för personer med arbetshandikapp

Samhallutredningen överlämnade den 4 juni 2003 utredningen "Inte bara Samhall" till arbetslivsminister Hans Karlsson.


En ny arbetsmarknadspolitisk insats öppen för alla arbetsgivare
Samhallutredningen föreslår att en ny arbetsmarknadspolitisk insats, "allmänt skyddat arbete" (ASA), ersätter nuvarande insats "skyddat arbetet hos Samhall". Denna insats skall öppnas också för andra aktörer. Utredningen föreslår att verksamheten delas in i tre tydliga faser; kartläggningsfas, genomströmningsfas och arbetstrygghetsfas. Syftet är att effektivisera och individualisera kartläggningen samt förena kraven på övergångar till den reguljära arbetsmarknaden med individers behov av en trygg anställning. Med utredningens förslag får arbetsförmedlingen ett tydligare ansvar.
En ny form för finansiering introduceras. Ersättningen, som utbetalas via arbetsförmedlingen i form av lönebidrag och omkostnadsersättning, blir lika för alla arbetsgivare inklusive Samhall AB. Nuvarande statsbidrag till Samhall AB avvecklas under en femårsperiod.


Alternativa insatser är nödvändiga
– "Det är inte möjligt att tillgodose behovet av utvecklande och meningsfullt arbete för personer med arbetshandikapp enbart via Samhall", konstaterar utredaren f.d. landshövding Jan Rydh. "Samhall har under senare år genomfört stora besparingsprogram och nya måste till. Samhall AB får av ekonomiska skäl allt svårare att erbjuda meningsfullt och utvecklande arbete överallt i landet. Nya lokala och mer småskaliga initiativ måste utvecklas som alternativ och komple-ment."


– "Övergångar till reguljärt arbete från Samhall måste öka. Endast drygt 1 000 personer per år lämnar i dag Samhall för arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Den undersökning som SCB utfört på utredningens uppdrag visar att ett stort antal av dem som är anställda i Samhall i dag både vill och anser sig kunna går över till ett arbete utanför Samhall", säger Jan Rydh.


– "Nuvarande finansieringsmodell är inte ändamålsenlig. Utformningen av stödet kan därutöver ge upphov till konkurrenssnedvridande effekter och dessutom vara i konflikt med EG:s statsstödsregler. Mitt förslag till ett nytt ersättningssystem eliminerar nuvarande problem", säger Jan Rydh. "Jag vill understryka att den nya öppna finansieringsformen innebär att också Samhall AB får bättre möjligheter att utvecklas än med dagens mycket låsta system. Mitt förslag innebär inte att nuvarande anställda inom Samhall riskerar att förlora sin trygghet och anställning. Däremot öppnas nya möjligheter."


– "En översyn av Samhall AB kan inte ske oberoende av hur övriga insatser inom arbetsmarknadspolitiken fungerar. Utanför den egentliga arbetsmark-nadspolitiken ligger också stora problemområden som ytterst handlar om ut-slagning från arbete", säger Jan Rydh.


Ett reformerat system för skyddat arbete i tre faser
Utredningen föreslår ett reformerat system för "skyddat arbete" som består av tre faser.


Kartläggningsfasen, fas 1
I kartläggnings- och utredningsprogrammet, fas 1, preciseras det eller de program som är aktuella för individen och vilka stödinsatser som är aktuella. Reguljära arbetsmarknaden och konjunkturberoende program eller andra lösningar prövas först. Den enskilde individens utgångspunkter står i centrum. Kartläggnings- och utredningsprogrammet omfattar högst 8 veckor.
Kartläggnings- och utredningsprogrammet skulle kunna få ett bredare tilllämpningsområde än enbart arbetsmarknadspolitiken. Utredningen föreslår att kartläggnings- och utredningsprogrammet – efter att det implementerats och utvecklats för arbetsförmedlingens nuvarande målgrupper – öppnas för försäkringskassan och kommunerna.


– "I dag fattar arbetsförmedlingen ofta beslut om bidrag och insatser utan att en ordentlig genomgång görs av individens förutsättningar och möjligheter. Individen "anvisas" en arbetsuppgift. Den viktiga frågan i en kartläggningsfas måste vara: vad vill Du göra med resten av Ditt arbetsliv?", säger Jan Rydh. "Individen måste få stöd att välja sin väg för att därigenom också kunna ta ett ökat ansvar för sin egen situation."


Genomströmningsfasen, fas 2
Om en lönebidragsanställning inte bedöms vara en för individen lämplig lösning kan arbetsförmedlingen erbjuda den enskilde individen en anställning vid Samhall AB eller hos annan arbetsgivare under en period av högst två år. En sådan period med tidsbegränsad anställning bör då omfatta väsentliga inslag av vägledning, arbetsprövning/-träning, rehabilitering och utbildning för att den enskilde skall kunna övergå till den reguljära arbetsmarknaden, med eller utan stöd.


Arbetstrygghetsfasen, fas 3
De individer vars behov inte kunnat tillgodoses inom ramen för de program som erbjuds efter kartläggningsfasen eller genomströmningsfasen kan erbjudas tillsvidareanställning i Samhall AB eller hos andra arbetsgivare som förklarat sig villiga att anordna arbete i arbetstrygghetsfasen.
Förutsättningen är givetvis att alla arbetsgivare som tar emot personer med arbetshandikapp inom ramen för allmänt skyddat arbete skall kunna visa att deras arbete sker enligt tillfredsställande rutiner för kvalitet och resultat.


Utredningens uppdrag - ägarens mål och krav
Utredningens uppdrag har varit att se över styrning och inriktning av Samhall AB och hur ägarens/statens mål med verksamheten uppfylls. Utredningens samlade bedömning är att Samhall AB, utifrån de förutsättningar som gäller, genomför uppgiften på ett godtagbart sätt. Utredningens menar samtidigt att det finns stora förändrings- och utvecklingsbehov i verksamheten.


– "Samhall har ett värde för staten endast som en arbetsmarknadspolitisk insats. Samhall är tillskapat för personer med arbetshandikapp. De anställda med arbetshandikapp borde därmed kunna förvänta sig ett mycket bra personligt stöd i arbetet, omfattande stödinsatser, en god tillgång till företagshälsovård m.m. Så är dock inte fallet i dag, då Samhall AB av ekonomiska skäl minskat sådana resurser", säger Jan Rydh.


Samhall AB har i stort sett klarat samtliga av de prioriterade verksamhetsmålen sedan bolagsbildningen 1992, men både måleffektiviteten och kvaliteten i de rapporterade uppgifterna kan ifrågasättas. De mål som regeringen lagt fast för verksamheten är antingen felaktigt (i sysselsättningsmålet ingår de som är un-dersysselsatta), blygsamt (övergångsmålet är 5 procent medan de som vill och anser sig kunna övergå till annat arbete uppgår till 40 procent) eller otydligt (den prioriterade målgruppen för rekrytering till Samhall är inte tydligt definierad).


– "Den mycket oflexibla finansieringen via statsbidrag gör dessutom att företaget styrs så att verksamhets- och lönsamhetsmål kommer i konflikt med varandra. Enligt utredningen bör effektiviteten i verksamheten kunna ökas om också andra aktörer får verka. Därigenom kan också Samhall AB få utrymme att driva verksamhet på platser och inom branscher där Samhall kan var ett effektivt rehabiliteringsföretag", säger Jan Rydh.


Utredningen föreslår att nuvarande mål och krav för sysselsättning, övergångar och rekrytering, som i dag riktas mot Samhall AB, i samband med införandet av allmänt skyddat arbete istället riktas mot Arbetsmarknadsverket.


Fakta om Samhall
Samhall AB finns på ca 300 orter. Syftet med verksamheten i Samhall AB är enligt nuvarande bolagsordning att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med arbetshandikapp där behoven finns. Verksamheten är finansierad av försäljningsintäkter och av statlig ersättning. Sedan bolagiseringen 1992 har företagets organisation och struktur ändrats påtagligt ofta. Kraftigt efterfrågefall på Samhalls marknader har inneburit minskade intäkter och ökat beroende av statlig ersättning. Den statliga ersättningen uppgick till 4 262 mnkr under år 2002. Denna utveckling har inneburit en betydande undersysselsättning för de anställda och minskade möjligheter att erbjuda arbetstillfällen för personer med arbetshandikapp, Antalet anställda med arbetshandikapp uppgick till 24 386 vid 2002 års utgång. Ett omfattande omstruktureringsarbete pågår inom Samhall AB från industrisektor till tjänstesektor. Trots stora rationaliseringar budgeteras för år 2003 ett underskott på över 300 mnkr. Fortsatta rationaliseringar inom Samhall AB kommer att vara nödvändiga. Dessa åtgärder kommer ytterli-gare att minska företagets möjligheter att vara närvarande överallt i landet.


Hela utredningen, inkl sammanfattning och OH-bilder, finns tillgänglig på www.sou.gov.se/samhalloversyn


Kontakt

Jan Rydh,
särskild utredare
070-600 53 27
Mikael Halápi,
huvudsekreterare
070-663 15 23
Helena Asp,
sekreterare
073-614 63 19
<a href="http://www.sou.gov.se/samhalloversyn" target="_blank">www.sou.gov.se/samhalloversyn</a>