Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Ny trovärdig rovdjurspolitik med regional förvaltning och lokalt inflytande

Regeringen har i dag presenterat en ny rovdjursförvaltning med ökat regionalt ansvar och lokalt inflytande. I propositionen föreslås en begränsning av tillväxten av varg där jakt tillåts redan i vinter. Propositionen innehåller också åtgärder som stärker vargstammens genetiska status.

Idag presenterades huvuddragen i den proposition om ny rovdjursförvaltning som regeringen lägger fram till riksdagen kommande vecka.


- Vi presenterar nu en ny trovärdig rovdjurspolitik som tar hänsyn till både naturvårdsintressen och intressen från djurägare och andra berörda i områden med rovdjur. Vi vill lägga besluten närmare människorna som är berörda. Jaktbesluten ska inte tas vare sig i Bryssel eller i Stockholm utan ute i länen, säger miljöminister Andreas Carlgren.


- Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar där respektive art finns inom sina naturliga utbredningsområden. Men vi måste genomföra åtgärder som ökar acceptansen för rovdjuren och därmed stärker förtroendet för rovdjurspolitiken, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.


Tillväxten av främst varg och lodjur har inneburit problem i synnerhet för tamdjursägare i Svealand och nedre Norrland där det är tätast mellan reviren. Ökningen av rovdjuren antal i kombination med brist på medborgarinflytande har lett både till misstroende för politiken och lägre acceptans för rovdjursfrågorna. Det ändrar regeringen på med de nya förslagen.


Propositionen innehåller bland annat:

  • Länsstyrelserna får ett utvidgat ansvar för förvaltningen av rovdjuren. Naturvårdsverket ska delegera till länsstyrelserna att fatta beslut om licensjakt och skyddsjakt efter rovdjur. För att delegera rätten att fatta beslut om skydds- och licensjakt ska det finnas en reproducerande stam av arten.
  • Varje länsstyrelse inrättar en viltförvaltningsdelegation för rovdjursbeslut med landshövdingen som ordförande. Regeringens avsikt är att viltförvaltningsdelegationerna ska vara sammansatta av politiska företrädare och representanter från olika samhällsintressen, exempelvis naturvårdsorganisationer, samhällsföreningar, byalag, markägarorganisationer och näringsföreträdare. Befogenheter, sammansättning och arbetsuppgifter för viltförvaltningsdelegationerna regleras i länsstyrelseinstruktionen.
  • Sverige delas in i tre rovdjursförvaltningsområden. Dessa ska avspegla de skilda förutsättningarna i rovdjursförvaltningen och fungera som samverkansorgan. Länsstyrelsernas beslut om inventeringsverksamhet samt förvaltning och jakt ska samordnas mellan länen i rovdjursförvaltningsområdena.
  • Tillväxten av varg begränsas och licensjakt tillåts redan kommande vinter. Vargstammen hålls på en nivå som långsiktigt skapar en större acceptans för vargen i vår fauna. Riksdagens etappmål (som motsvarar 20 föryngringar, dvs antalet kullar med valpar, och totalt cirka 200 vargar) förlängs fram till dess att konsekvenserna för boende och berörda i rovdjurstäta områden och vargstammens långsiktigt gynnsamma bevarandestatus har utvärderats. Tillväxten hålls på en lägre nivå genom beslut om begränsad licensjakt kompletterad med skyddsjakt av skadegörande individer. Jakt ska kunna påbörjas under vintern 2010. Jakten i vinter riktas mot de vargrevir med vargar som har inavelsproblem. Naturvårdsverkets delegationsbeslut ska ta hänsyn till naturliga variationer, exempelvis att antalet föryngringar varierar från år till år, och därmed utgå från en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar.
  • Vargens genetiska status och förutsättningarna för en livskraftig stam stärks. Högst 20 vargar som ökar den genetiska variationen införlivas i den svenska populationen under de närmaste fem åren. I första hand kommer åtgärder för att underlätta naturlig invandring av varg att vidtas. Vidare avser regeringen skapa förutsättningar för flytt av naturligt invandrade vargar till området söder om renskötselområdet. Slutligen kommer även vargar med östligt ursprung, opåverkade av inavel, föras in i landet. För att åtgärderna mot en förbättrad genetisk situation i vargstammen ska vara framgångsrika bör licensjakt inte ske på genetiskt värdefulla vargar och deras avkomma.
  • Utvärdering med anledning av att etappmålet för varg och järv har uppnåtts. Konsekvenserna för boende och berörda i rovdjurstäta områden, stammarnas långsiktigt gynnsam bevarandestatus och åtgärderna för att stärka främst vargens genetiska status ska utvärderas. Utvärderingen sker genom tillsättandet av en grupp med bred representation av olika samhällsintressen och ska överlämnas till regeringen senast den 1 juli 2012.

Den nya förvaltning som regeringen föreslår är i linje med de riktlinjer om förvaltning av stora rovdjur på populationsnivå som Europeiska kommissionen fastställde under 2008.


Kontakt

Mattias Johansson
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
Therese Nerlund
work 08-405 10 00
Karin Rappsjö
Emanuelli
Politiskt sakkunnig
08-405 24 14
070-8390206
Ruona Burman
Departementssekreterare
08-405 21 36
Magnus Kindbom
Stabschef
Jordbruksdep
08-405 20 72
070-5196180