Remissvar på Museikoordinatorns utredning

Nedan följer de remissvar som har kommit in till Kulturdepartementet när det gäller Museikoordinatorns betänkande Kraftsamling! - Museisamverkan ger resultat, SOU2009:15.