Svenskt krisstöd till utlandet

Sverige ger krisstöd till länder som drabbats av naturkatastrofer eller hamnat i annan typ av nödsituation som kräver utomstående nations hjälp. Hjälpen utgår främst från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som efter förfrågan från t.ex. FN och EU organiserar och genomför insatsen. Myndigheten är också kontaktpunkt för kriskoordineringsinsatser inom bland annat FN, EU och Nato när kriser och katastrofer har inträffat.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett mycket brett ansvars- och arbetsfält. Bland annat ligger det i uppdraget att delta i samt stödja insatser inom områdena humanitära insatser, humanitär minhantering, tidig återuppbyggnad, civil konflikthantering och stärkande av katastrofberedskap.

Uppdragen är mycket varierande. Vanligast är att MSB stödjer FN- eller EU-personal med arbetsplatser, bostäder och specialistkompetens inom till exempel vattenrening, katastrofkoordinering och logistik. De sänder även olika typer av räddningsstyrkor till drabbade områden och stödjer återuppbyggnaden av förstörd infrastruktur. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar aktivt för att utveckla kapacitet att även utveckla länder och regioners egen förmåga att hantera katastrofer, stora olyckor och krishantering. Till myndighetens ansvar hör också att undsätta svenskar i nöd utomlands genom den så kallade Stödstyrkan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i dag cirka 60 pågående insatser utomlands samtidigt.