Vem gör vad?

Under en kris utförs insatser av flera olika aktörer, till exempel länsstyrelsen, räddningstjänst och polisen, samtidigt. Därför är aktörerna starkt beroende av varandra och det är viktigt att de samarbetar och samordnar sina insatser.

Samordning och samverkan måste fungera i alla situationer, även i de som inte identifierats i förväg. Berörda aktörer måste kunna hantera händelser som präglas av stor osäkerhet och krav på ett krishanteringsarbete som spänner över flera samhällssektorer.

Det svenska systemet för ledning, samordning och samverkan av insatser vid kriser bygger på kommunalnivå (lokal), länsstyrelsenivå (regional) och nationell nivå (central), samt inom enskilda samhällssektorer. Huvuddelen av kriserna kan hanteras på lokal och regional nivå.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att verka för samordning och stödja berörda samhällsaktörer före, under och efter en kris. Arbetet omfattar hela hotskalan och alla risknivåer - från små olyckor i vardagen till stora katastrofer. Myndigheten har som uppgift att stödja samordningen av centrala myndigheters åtgärder vid en kris.

Några av MSB:s arbetsuppgifter är att:

  • inrikta, beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och utvecklingsarbete för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar
  • bedriva utbildning för människor, organisationer och myndigheter på både nationell och internationell nivå så att dessa har aktuell kunskap, bra metoder, ett fungerande tekniskt stöd och personal som är utbildad och övad för sin uppgift
  • upprätta normer och regelverk för hantering av farligt gods samt brandfarliga och explosiva varor
  • upprätta normer för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och brand
  • utveckla och sköta tekniska system och hjälpmedel för samhällsskydd och beredskap
  • genomföra hjälpinsatser, både utomlands och i Sverige (till exempel vid översvämningar och jordbävningar) och samverka och samordna vid en allvarlig olycka eller kris, både nationellt och internationellt
  • stötta och stimulera alla aktörer, från enskilda människor till samhället i stort, i arbetet att med att förebygga och minska sårbarheten
  • följa upp och utvärdera arbetet på krisberedskapsområdet, föreslå handlingsplaner och mål och bedöma samhällets behov av olika åtgärder för samhällsskydd och beredskap.

Den nationella krishanteringsförmågan

Regeringens ansvar för krishanteringen gäller i första hand strategiska frågor medan ansvaret för ledning och samordning av operativa åtgärder av nationell karaktär ligger på myndigheter. Den nationella nivån ska bistå den lokala och regionala nivån.

Den regionala krishanteringsförmågan

Länsstyrelsen har flera uppgifter inom ramen för samhällets krisberedskap. Det är länsstyrelsens uppgift att samverka med och stödja aktörerna inom länet när det gäller planering, risk- och sårbarhetsanalyser, utbildning och övning. I uppgiften ryms även samverkan med Försvarsmakten och övriga myndigheter i frågor rörande totalförsvaret.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över kommunerna enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Tillsynen syftar till att främja och bedöma kommunernas förmåga att leva upp till nationella mål, verksamhetsmål och särskilda skyldigheter i enlighet med lagstiftningen.

Kommunal krishantering

Kommunerna har en nyckelroll i samhällets krishantering. Kommunerna ska bland annat genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för all verksamhet som måste upprätthållas vid en extraordinär händelse inom kommunens geografiska område.

Risk- och sårbarhetsanalyser innebär att kommunen ska analysera vilka risker eller händelser som kan drabba kommunen och hur sårbar kommunen är för dessa händelser.