Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Regeringsbeslut om ett nytt trafikverk

Regeringen har i dag beslutat att utse en särskild utredare som ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för utveckling av det samlade transportsystemet. Den nya myndigheten Trafikverket får sitt huvudkontor i Borlänge och ska inleda sitt arbete den 1 april 2010.

Trafikverkets grundläggande uppdrag är att ur ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för att uppnå:

  • funktionalitet,
  • effektivitet och
  • hållbarhet i det samlade transportsystemet.

Trafikverket ska bland annat ansvara för:

  • en samlad trafikslagsövergripande långsiktig infrastrukturplanering för väg, järnväg, sjö och luft samt för
  • planering, byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna.

Utredaren ska lämna förslag till bland annat instruktion för myndigheten och de författningsändringar i övrigt som föranleds av den nya myndigheten. Vidare ska utredaren lämna budgetunderlag med mera. Utredaren ska besluta om myndighetens organisation och bemanna myndigheten samt vidta de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 april 2010.


De verksamheter som den 1 april 2010 förs över till Trafikverket är:

  • verksamheten vid Vägverket,
  • verksamheten vid Banverket,
  • verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen vid Sjöfartsverket,
  • verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering, driftbidrag och investeringsbidrag till icke statliga flygplatser samt
  • verksamheter rörande modellutveckling/analysverktyg vid SIKA.

Med anledning av den nya myndighetsstrukturen avvecklas Vägverket och Banverket från och med den 1 april 2010.


Kontakt

Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
Ragnvald Paulsson
Departementsråd
08-40536 27