Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Utredningen föreslår att höghastighetsbanor byggs på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö

Utredare Gunnar Malm föreslår att separata höghastighetsbanor byggs på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

En utbyggnad av separata dubbelspår för trafik i upp till 320 kilometer i timmen på de båda sträckorna har kostnadsberäknats till 125 miljarder kronor. Utredningen bedömer att staten kommer att få svara för cirka hälften av kostnaden. Återstående kostnader täcks enligt förslaget av biljettintäkter samt medfinansiering från berörda regioner och från EU. Biljettpriset förutsätts ligga på samma nivå som för dagens tågresor.


Den samhällsekonomiska kalkyl som genomförts för projektet visar att projektet, med gjorda antaganden, är samhällsekonomiskt lönsamt.


Restiden från Stockholm till Göteborg med höghastighetstrafik beräknas till två timmar och till Malmö beräknas restiden bli cirka två och en halv timme. Även orter vid sidan av höghastighetsbanorna beräknas få betydligt kortare restider genom direkta tåg som går på både höghastighetsnätet och det vanliga järnvägsnätet.


För godstrafiken skulle de nya banorna innebära en möjlighet att öka och utveckla trafiken genom att spårkapacitet frigörs på Västra och Södra stambanan.


- En utbyggnad av höghastighetsbanor skulle skapa förutsättningar för ett helt nytt transportsystem med förbättrade möjligheter till effektiva gods- och persontransporter och samtidigt kommer förutsättningarna för var man kan bo och arbeta att ändras. Förslaget bidrar till stärkt utveckling och konkurrenskraft för Sverige, säger utredare Gunnar Malm.


Gunnar Malms bedömning är att trafiken på banorna kan starta 2023-2025.


Kontakt

Gunnar Malm
Utredare
070- 594 21 26

Nina Andersson
Utredningssekreterare
070- 333 06 85
Sara Sundgren
Utredningssekreterare
08- 454 47 30