Remisser och remissvar

Här hittar du de förslag som för närvarande är remitterade till olika instanser. Kulturdepartementet publicerar samtliga remisser och remissvar.

Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag på remiss. Att låta myndigheter, organisationer och andra yttra sig i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. Denna regel gäller alla typer av regeringsärenden, det vill säga både ärenden där regeringen fungerar som förvaltningsmyndighet och ärenden där regeringen fungerar som ett politiskt organ, till exempel genom att besluta om propositioner och förordningar.

Syftet med att skicka förslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. En remissbehandling kan också främja ett brett medborgerligt deltagande i samhällsdebatten och på så sätt vara viktig för demokratin.

En remiss går normalt till så att Regeringskansliet sänder över förslaget för yttrande till mottagaren (remissinstansen) tillsammans med en lista över alla remissinstanserna. Remissvar skickas in till registrator på det departement som har hand om remissen.

Möjligheten att yttra sig över ett förslag står för övrigt alltid öppen för var och en som har synpunkter på det. Läs mer i Statsrådsberedningens informationsmaterial Pm 2003: 02 Svara på remiss - hur och varför.

Att skicka remissvar till Kulturdepartementet

Skicka remissvaren i fem exemplar (ett original och fyra kopior) till:
Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm.

Remissvaret ska även sändas i elektronisk form (Word-format) till:
ku.remissvar@regeringskansliet.se